Stavební úřad vydal územní rozhodnutí pro další etapu Kaskád Barrandov

Jak jsme vás informovali v předešlém článku, developer Finep si podal v říjnu 2015 žádost o vydání územního rozhodnutí ve věci tří nových obytných domů nazvaných Kaskády VI.A, Kaskády VII.A a Kaskády VII.B. Finep dle našeho názoru při projektování těchto domů pokračuje ve své strategii maximalizace svého zisku na úkor oprávněných zájmů obyvatel (ať už stávajících, tak … Pokračovat ve čtení „Stavební úřad vydal územní rozhodnutí pro další etapu Kaskád Barrandov“

Jak jsme vás informovali v předešlém článku, developer Finep si podal v říjnu 2015 žádost o vydání územního rozhodnutí ve věci tří nových obytných domů nazvaných Kaskády VI.A, Kaskády VII.A a Kaskády VII.B.

Finep dle našeho názoru při projektování těchto domů pokračuje ve své strategii maximalizace svého zisku na úkor oprávněných zájmů obyvatel (ať už stávajících, tak těch nových) a na úkor smysluplného a udržitelného rozvoje Barrandova.

Náš spolek se aktivně účastnil tohoto územního řízení a podal k tomuto projektu několik námitek.

 

Za nejzávažnější považujeme hlavně následující body:

 1. nesoulad s platným územním plánem, a to zejména nedodržení podmínky smíšeného funkčního využití

Budova C (9-ti patrová) je projektována jako čistě obytná, přestože je umístěna v území, které je definováno jako SV-H, tj. smíšená výstavba, kde může být postavena stavba s maximálně 60% plochy obytné plochy, zbytek má sloužit komerčním účelům a občanské vybavenosti.

 1. nedostatečný počet parkovacích stání

Počet projektovaných bytů je 233. Pro těchto 233 bytů Finep hodlá připravit pouze 175 parkovacích stání, tj. 0,75 parkovacího stání na jeden byt! Přitom dle statistické ročenky připadal v r. 2014 1 osobní automobil na 1,8 obyvatele.

 1. neřešená dopravní obslužnost

Projekt nepočítá s propojením do ulice Werichova, jak upozorňuje Policie ČR. Při jakékoliv havárii či uzavírce v oblasti křižovatky Voskovcova a Wassermannova bude zablokován přístup k těmto novým domům.

 1. výškový nesoulad se stávající okolní zástavbou

Platný územní plán předpokládá postupné snižování výšky domů směrem k Holyni a Prokopskému údolí. Finep se však tohoto předpokladu nedrží a budovu C neprojektoval o 10 m vyšší než Kaskády 2 (budova C má stát hned vedle), tzn. směrem k Holyni podlažnost navyšuje!

 

Toto územní řízení vyřizovala v rámci stavebního úřadu Praha 5 paní Ing. Eva Čechová. To už od počátku nebylo dobré znamení, jelikož paní Čechová je z minulosti známa jako úřednice, která vydává prodeveloperská rozhodnutí, ve kterých ignoruje oprávněné námitky současných obyvatel (např. kauzy obytný dům Božínka, Residence Výhledová, Rezidence Na Malvazinkách, Bytové domy Kutvirtova, U Perníkářky).

 

V listopadu 2015 se konalo veřejné projednávání záměru, kde MČ Praha 5 ústy tehdejšího místostarosty Budína vyjádřila zájem na pozastavení územního řízení do doby, kdy bude dokončena nová územní studie pro Západní Barrandov. Důvodem bylo sladění této nové výstavby s širším konceptem územní studie. S tímto souhlasili i zástupci Finepu a do zápisu bylo potvrzeno přerušení řízení do května 2016.

Na konci dubna proběhla změna koalice na Praze 5. Z městské rady byli odvoláni zástupci Strany zelených a vznikla nová koalice za účasti TOP09, ANO, ODS, KDU-ČSL a DJK. Už na prvním zasedání rady v novém složení odkryli staronoví politici své karty a odvolali vedoucí stavebního úřadu paní Jakoubkovou a řízením stavebního úřadu pověřili právě paní Čechovou.

 

Jedním z prvních kroků paní Čechové po jmenování bylo vydání Rozhodnutí o umístění stavby pro nové Kaskády.

V tomto rozhodnutí  označila v podstatě všechny námitky účastníků řízení jako irelevantní a všechny odmítla.

K námitce ohledně nezákonné výjimečné přípustnosti (chybějící komerční prostory) například uvedla, že: „…… Lokalita je vázána na připravovanou tramvajovou trať, podél níž by mělo být situováno v parterech budoucích domů nebytové funkční využití……Tyto komerční prostory, apod. budou sloužit pro navržené bytové domy i pro bytové domy stávající……Stávající občanská vybavenost (např. Fakultní základní škola Barrandov II, Soukromá základní umělecká škola Music Art, Policie ČR, supermarket Albert, Billa, banka – Česká spořitelna, restaurace, sport/zábava – Aqua Centrum, sportovní areál Barrandov, Poliklinika Barrandov) je v docházkové vzdálenosti.“

Co si paní Čechová pod pojmem „docházková vzdálenost“ představuje, je asi dosti odlišné od toho, jak je tento pojem chápán mezi odbornou veřejností (architekti, stavebníci, apod.) a dotčenou veřejností. Pro jistotu uvádíme přesné pěší vzdálenosti některých výše uvedených občanských vybaveností od plánované výstavby:

 1. supermarket Albert: 0,923 km
 2. supermarket Billa: 1,3 km
 3. banka – Česká spořitelna: 1,3 km
 4. poliklinika Barrandov: 1,1 km

Předpokládá snad paní Čechová, že v nově budovaných bytových domech budou bydlet jen aktivní sportovci, pro něž není problém si dojít nakoupit skoro jeden a půl kilometru?

 

Náš spolek považuje vydání tohoto územního rozhodnutí  za nezákonné a postup paní Čechové při vypořádání námitek za natolik arogantní, že se budeme aktivně podílet na odvolání proti tomuto rozhodnutí.

Dne 31. 5. 2016 jsme se zúčastnili zasedání Výboru pro územní rozvoj, kde byla kauza Kaskády VI, VI a IX projednávána (stanovisko spolku). Na místě jsme poukázali na nezákonnost vydaného územního rozhodnutí a vyzvali zástupce MČ P-5, aby též podali odvolání proti rozhodnutí pí Čechové, neboť jde zcela proti směru nové koalice, a sice že jakákoliv nová výstavba na Barrandově bude v souladu s územní studií ateliéru A69, která je ve fázi zpracovávání. S tímto se výbor ztotožnil a doporučil radě MČR Praha 5, aby se připojila k odvolání.

 

Připravili jsme také text odvolání proti vydanému územnímu rozhodnutí – Odvolání Kaskády Barrandov VI a VII červen 2016 vzor r.1

Jste-li též účastníkem řízení (majitelem bytu v Kaskádách II, Kaskádách III a Kaskádách IV a V), můžete též podat svým jménem odvolání proti rozhodnutí o umístění stavby. Můžete v něm samozřejmě použít námi připravený text.

 

Termín pro odvolání je do 15. 6. 2016 a zasílá se pod číslem jednacím:  SÚ.Hl.p.1184-63-31944-2016-Če-R                         

na adresu:

Odbor stavební a infrastruktury

Městský úřad Praha 5

Nám. 14. října 4

150 22  Praha 5

Výsledky průzkumu veřejného mínění Barrandov není OFF

Dovolujeme si Vás seznámit s výsledky elektronického průzkumu veřejného mínění, jenž probíhal v době od 19. 1. – 29. 2. 2016, a jehož cílem bylo zjistit názorové preference obyvatelstva v souvislosti s  další plánovanou výstavbou na Barrandově a umožnit tak obyvatelům vyjádřit se ke stavu okolí jejich bydliště, k občanské vybavenosti, apod. a tím se částečně spolupodílet na utváření … Pokračovat ve čtení „Výsledky průzkumu veřejného mínění Barrandov není OFF“

Dovolujeme si Vás seznámit s výsledky elektronického průzkumu veřejného mínění, jenž probíhal v době od 19. 1. – 29. 2. 2016, a jehož cílem bylo zjistit názorové preference obyvatelstva v souvislosti s  další plánovanou výstavbou na Barrandově a umožnit tak obyvatelům vyjádřit se ke stavu okolí jejich bydliště, k občanské vybavenosti, apod. a tím se částečně spolupodílet na utváření společné lokality.

Svůj názor prostřednictvím dotazníku vyjádřilo celkem 666 respondentů, z větší části šlo o obyvatele západní části Barrandova.

Z výsledků průzkumu vyplývá, že respondenti preferují v daných lokalitách zachovat zeleň ve smyslu parku, tvorbu odpočinkových zón a venkovních i uzavřených sportovišť pro různé typy sportů s důrazem na běžecké, běžkařské, bruslařské a cyklistické tratě, skate park pro mládež a hřiště pro děti. Na základě textových reakcí z položek „jiné“ pak v ideálním případě preferují jen minimální zásah do současného rázu krajiny a pokud, pak s ohledem na blízké chráněné území Prokopského a Dalejského údolí; či takový zásah, který přispěje k rozvoji chráněné oblasti (bio koupaliště, arboretum atp.). Zásadní doplňující odpovědí z položky „jiné“ je pak potřeba další pošty v lokalitě.

Toto bylo platné jak pro oblast vedle benzínové pumpy OMV, tak pro oblast od Kaskád směrem k Holyni a Prokopskému údolí.

 

Z výsledků průzkumu také vyplývá, že nejméně preferovanou je jakákoliv další zástavba. Na základě textových reakcí z položek „jiné“ pak respondenti doplnili, že má-li být další zástavba nevyhnutelnou, považují za nezbytné zlepšení občanské vybavenosti ve smyslu sportovního, společenského a kulturního vyžití vč. další pošty. Záporné hodnocení získala také výstavba supermarketu. Zde respondenti doplnili, že pokud by měla být realizována výstavba obchodů, preferují raději menší obchody se zbožím domácích obchodníků (řeznictví, pekařství, farmářské produkty, hobby apod.)

 

Z estetického hlediska by měla případná další výstavba reflektovat blízkost chráněné oblasti Prokopského a Dalejského údolí. Stavby by měly být nízké či snižující se, ekologické a vizuálně vzdušné a prosvětlené. Záporné hodnocení získaly stavby industriálního chrakteru, klasické panelové domy a novostavby, ale také výstřednější architektura typu pop-artu či futurismu.

 

Výsledky průzkumu již byly předány architektonické kanceláři A69, která je MČ Praha 5 pověřena ke zpracování nové urbanistické studie oblasti západního Barrandova.

Více detailů k výsledkům průzkumu lze nalézt v tomto dokumentu:

Průzkum Barrandov není OFF – výsledky.

Závěrem bychom chtěli poděkovat všem občanům, kteří vyplnili dotazník a vyjádřili tak svůj názor na další rozvoj Barrandova.

Zúčastněte se diskuze o budoucím rozvoji sídliště Barrandov

Městská část Praha 5 pořádá pracovní setkání s občany, na kterém bude možné vznést podněty a náměty týkající se budoucího rozvoje sídliště Barrandov. Setkání se koná v úterý 8. března 2016 od 17.00 hodin v zasedací místnosti Zastupitelstva MČ Praha 5, Štefánikova 13, 15, 6. patro . V této chvíli probíhá příprava územní studie, kterou zadala MČ Praha 5 a která má … Pokračovat ve čtení „Zúčastněte se diskuze o budoucím rozvoji sídliště Barrandov“

Městská část Praha 5 pořádá pracovní setkání s občany, na kterém bude možné vznést podněty a náměty týkající se budoucího rozvoje sídliště Barrandov. Setkání se koná v úterý 8. března 2016 od 17.00 hodin v zasedací místnosti Zastupitelstva MČ Praha 5, Štefánikova 13, 15, 6. patro .

V této chvíli probíhá příprava územní studie, kterou zadala MČ Praha 5 a která má nastavit pravidla pro budoucí funkční a prostorové řešení Barrandova a jeho případné rozšiřování. Tato studie se následně stane podkladem pro úpravu pražského územního plánu a bude vstupem pro nový Metropolitní plán. Stejně tak k výsledkům územní studie bude přihlížet stavební úřad při posuzování nových stavební záměru.

Bližší informace o setkání lze nalézt na webu MČR Praha 5.

Pokud chcete ovlivnit, jak výsledek studie bude vypadat, přijďte prosím na toto setkání a vyjádřete svůj názor na budoucnost Barrandova!

Barrandov není OFF aneb probíhá průzkum veřejného mínění o budoucím rozvoji Barrandova

Barrandovské sídliště na pražské náhorní plošině se zhruba 30 tisíci obyvatel patří díky tramvaji, blízkosti Prokopského údolí, těsnému napojení na dálniční síť, ale i relativně blízké dostupnosti centra k těm „lepším adresám“. Této skutečnosti jsou si velmi dobře vědomi developeři, kteří zde v blízké budoucnosti hodlají dostavit zbytek sídliště, jenž dnes chybí mezi Barrandovským sídlištěm, Holyní … Pokračovat ve čtení „Barrandov není OFF aneb probíhá průzkum veřejného mínění o budoucím rozvoji Barrandova“

Západní BarrandovBarrandovské sídliště na pražské náhorní plošině se zhruba 30 tisíci obyvatel patří díky tramvaji, blízkosti Prokopského údolí, těsnému napojení na dálniční síť, ale i relativně blízké dostupnosti centra k těm „lepším adresám“.

Této skutečnosti jsou si velmi dobře vědomi developeři, kteří zde v blízké budoucnosti hodlají dostavit zbytek sídliště, jenž dnes chybí mezi Barrandovským sídlištěm, Holyní a Prokopským údolím.

Sídliště se tedy nezadržitelně rozrůstá, nové bytové domy přibývají, avšak ty se často líbí jen developerům; méně však již obyvatelům vlastního sídliště – ať již z vizuálního hlediska (Ekospol) či z funkčního hlediska a řešení dostatečné občanské vybavenosti v návaznosti na rozrůstající se počet obyvatel Barrandova (Finep i Ekospol). Není proto divu, že (nejen) obyvatelé domů v okolí plánovaných novostaveb se proti další výstavbě bouří, neboť nevědí, jakým způsobem se vlastně bude sídliště rozrůstat – jak vysoké domy a v jakých odstupech se vybudují, zda součástí domů bude i dostatečný počet parkovacích stání, rozvoj infrastruktury, zda ruku v ruce s novými bytovými domy bude vybudována příslušná občanská vybavenost, jaká bude dopravní obslužnost, apod.

Nutnost rozvoje barrandovského sídliště v moderní a kultivované místo k bydlení s adekvátní občanskou vybaveností, kulturním zázemím a dostatkem zeleně i volnočasových aktivit vidí i Úřad městské části Praha 5, jenž nyní připravuje urbanistickou studii na další rozvoj této oblasti. V duchu hesla současného vedení úřadu „Otevřená radnice“, jehož cílem je zapojení občanské iniciativy a veřejnosti do procesu rozhodování o strategických projektech, se spolek Za lepší Barrandov rozhodl vyzvat zejména obyvatele Barrandova a blízkého okolí, aby vyjádřili svůj názor na to, jaké stavby a jejich funkční využití by se jim v další výstavbě líbily, co na Barrandově nejvíce postrádají a co by naopak na Barrandově nechtěli. Výsledky dotazníku budou poté předloženy vedení radnice a zpracovatelům urbanistické studie (Atelier A69 architekti), kteří je, jak doufáme, v připravované studii zohlední.

Pokud chcete ovlivnit budoucí podobu barrandovského sídliště, není nic jednoduššího, než vyjádřit svůj názor prostřednictvím elektronického dotazníku Barrandov není OFF:

http://bit.ly/barrandovnenioff

Zapojte se do průzkumu a pomozte zmapovat názory a potřeby obyvatel Barrandova, možná Vás to v tuto chvíli nepálí, ale za pár let by mohlo.

Udělejme to pro sebe!!!

Tramvaj do stanice Chlív

V posledním čísle časopisu Euro vyšel článek, který se podrobně zabývá problematikou prodloužení tramvaje do polí mezi Holyní a Slivencem. Za prodloužení tramvajové trati, které dnes může využít pouze malé množství obyvatel Prahy, zaplatí Hlavní město Praha celkem 600 miliónů korun. Nabízí se otázka, zda tato na první pohled nelogická výstavba není pouze další „malou … Pokračovat ve čtení „Tramvaj do stanice Chlív“

V posledním čísle časopisu Euro vyšel článek, který se podrobně zabývá problematikou prodloužení tramvaje do polí mezi Holyní a Slivencem. Za prodloužení tramvajové trati, které dnes může využít pouze malé množství obyvatel Prahy, zaplatí Hlavní město Praha celkem 600 miliónů korun.

Nabízí se otázka, zda tato na první pohled nelogická výstavba není pouze další „malou domů“ pro developery (Finep, Ekospol), kteří skoupili v oblasti mezi Barrandovem a Holyní pozemky pro bytovou výstavbu. Nesouhlas s takovou investicí vyjádřili také zastupitelé Pirátské strany při projednávání rozpočtu Hlavního města Prahy na rok 2016 – viz. zde.

V této souvislosti se nám vybavilo jedno jednání Výboru pro územní rozvoj Praha 5 na konci minulého roku, kde zástupce Finepu obhajoval navýšení zastavěnosti oblasti mezi Barrandovem a Holyní oproti platnému územnímu plánu tím, že se takto podaří naplnit kapacitu plánovaného prodloužení tramvaje a ospravedlní se tak tato investice…

Bude také zajímavé sledovat, zda se budou developeři podílet na financování dalších nutných souvisejících investic, jako například výstavba kanalizační stoky do Klukovic (min. 100 miliónů Kč), uliční sítě včetně napojení na ulici U náhonu – K Holyni, či veřejné infrastruktuře (sportoviště, nová pobočka pošty, střední škola, kulturní centrum). Všechny jejich nové projekty jsou pouze obytné domy bez jakýchkoliv prostor pro komerci či veřejné vybavení.

Kompletní znění článku z časopisu Euro si můžete přečíst zde: Euro 51-52: Tramvaj do stanice chlív.

Ve stejném čísle také vyšel další zajímavý článek o plánované výstavbě nového kostela na místě bývalého misijního střediska na sídlišti Barrandov.

Finep a nová výstavba – Kaskády VI a VII

Dne 23. 10. 2015 se na úřední desce Městské části Praha 5 objevila informace o zahájení územního řízení ve věci výstavby třech nových obytných domů pod názvem Kaskády VI.A,  Kaskády  VII.A a Kaskády VII.B. V dokumentaci pro územní řízení jsou tyto budovy označené jako budova C, budova D a budova E.   Budova E (VII. B) … Pokračovat ve čtení „Finep a nová výstavba – Kaskády VI a VII“

Dne 23. 10. 2015 se na úřední desce Městské části Praha 5 objevila informace o zahájení územního řízení ve věci výstavby třech nových obytných domů pod názvem Kaskády VI.A,  Kaskády  VII.A a Kaskády VII.B. V dokumentaci pro územní řízení jsou tyto budovy označené jako budova C, budova D a budova E.

 

Budova E (VII. B)

je situována západně od Kaskád V a půdorysně stejná 24,80 x 48,10 m;  2 podzemní podlaží + 6 nadzemních podlaží; 46 bytů o 1 obytné místnosti, 18 bytů do 100 m2, 2 byty nad 100m2= celkem 66 bytů, avšak jen 45 parkovacích stání v suterénu;

 

Budova D (VII. A)

je severně od budovy E v ose Voskovcovy ulice totožná s budovou E; tj. 2 podzemní podlaží + 6 nadzemních podlaží; 74 bytů o 1 obytné místnosti, 11 bytů do 100 m2 = celkem 85 bytů, ale jen 48 parkovacích stání v suterénu;

 

Budova C (VI.A)

 

 

je situována se podobným půdorysem (25,50 x 50,25 m) severně od Kaskád IV a západně proti  Kaskádám  II, ale 2 podzemní +8 nadzemních podlaží; 50 bytů o 1 obytné místnosti, 32 bytů do 100 m2 = celkem 82 byty a jen 57 parkovacích stání v suterénu.

! Budova C  bude sousední Kaskády II převyšovat o 10 metrů, tj. o 3 patra!

 

Vizualizace rozmístnění budov Kaskády VI.A. (uprostřed nahoře), VII.A. (vlevo uprostřed) a VII.B (vlevo dole)
Vizualizace rozmístnění budov Kaskády VI.A. (uprostřed nahoře), VII.A. (vlevo uprostřed) a VII.B (vlevo dole)

 

 

Toto územní řízení pro výstavbu třech nových bytových domů je nástupcem předchozího nedokončeného územního řízení, v němž Finep žádal o povolení výstavby sedmi budov (VI.A,  VI.B, VI.C, VII.A, VII.B, VII.C, IX. A). Zdálo by se, že se jedná o mírnější záměr, a že bychom za něj měli být rádi. Avšak zdání klame! Jedná se pouze o rozdělení původně plánované výstavby do více etap. Navíc v mezičase Finep provedl oproti původnímu projektu některé drobné úpravy, např.:

 

 1. přílišná výška budov – výška budov se směrem k Holyni a k Prokopskému údolí navyšuje, namísto snižování výšky až na úroveň patrových domů, jak předpokládá platný územní plán a zdravý selský rozum i vkus; Budova C má obludnou výšku 8 pater, takže bude okolní domy převyšovat o 10m! U všech tří budov navíc podlaží označené jako 1PP (první podzemní podlaží) výrazně vystupuje nad okolní terén a jde v podstatě o standardní nadzemní podlaží. Ačkoliv tedy Finep deklaruje tyto budovy jako 6-ti patrové (budova D a E) a 8-mi patrové (budova C), v reálu jde o budovy se 7-mi a 9-ti patry vystupujícími nad terén.
 2. nedostatek parkovacích stání – počet parkovacích stání je výrazně poddimenzován; pro 234 byty bude připraveno pouhých 150 zastřešených stání, tj. 0,64 stání na byt. Na povrchu pak vznikne pouhých 19 nových stání. V dnešní době, kdy má každá domácnost v Praze minimálně jedno, častěji ale dvě auta jde o naprosto nedostatečnou kapacitu.
 3. úhybný manévr ve věci dispozic bytů za účelem získání povolení pro menší počet parkovacích stání – v objektech jsou v naprosté převaze navrženy byty o rozloze 49 – 99m2, přičemž 150 bytů je deklarováno jako byt o jedné místnosti. V propagačních materiálech určených pro klienty se o těchto bytech bude hovořit jako o dispozici 2(1) + kk. Finep tímto způsobem pravděpodobně obchází předpisy pro počet parkovacích míst, které se řídí počtem místností a nikoliv metráží bytu.  Pro územní řízení, stavební povolení a kolaudaci se bude jednat o byty s dispozicí 1 + kk, avšak po úspěšné kolaudaci budou v těchto bytech dodatečně postaveny příčky, čímž vzniknou byty s dispozicí 2 +kk a problém s nedostatkem parkovacích míst bude přenechán stávajícím i novým obyvatelům. Tento podvod se již osvědčil při výstavbě bytových domů Kaskady IV a V, tak proč by se nemohl použít znovu?
 4. rozpor s územním plánem – navrhované stavby jsou čistě obytné bez komerčních jednotek, což je v rozporu s platným územním plánem, který pro dané území určuje, že zde má být smíšená výstavba, tzn. vedle bytů i nebytové prostory pro komerční využití a občanskou vybavenost. Finep se chce z této povinnosti vyvázat udělením institutu výjimečné přípustnosti, kterou Odbor stavební a infrastruktury na ÚMČ Praha 5 tak rád uděluje;
 5. absence pošty, komerčních ploch a další občanské vybavenosti – nevybudování předepsaných nebytových prostorů znamená, že se opět nedočkáme tolik potřebné nové pobočky pošty! Jestliže se postaví další čistě obytné budovy s 234 novými byty, přibude na Barrandově dalších cca 460 obyvatel, aniž by se vzalo v úvahu, že již nyní barrandovská pošta praská ve švech a průměrná doba čekání na poště činí 45 minut, což povede k dalšímu prodloužení čekacích dob! Těchto nových 460 obyvatel (a cca 164 obyvatel z Kaskád IV a Kaskád V, kde též chybí jakékoliv komerční prostory) bude také potřebovat někde uspokojit své občanské potřeby, což potření výstavby nebytových prostor neumožňuje. Navíc to zcela jasně vede k potlačování přirozeného rozvoje městského a podnikatelského života.
 6. příjezdová komunikace – příjezd k domům bude veden pouze ulicí Voskovcova; tzn. dalších cca 200 aut bude moci přijet ke svým novým domovům pouze skrze ulici Voskovcova, žádný další způsob příjezdu a odjezdu nebude možný. Co se stane v případě nehody v ulici Voskovcova? V předložené žádosti navíc zcela chybí dopravní studie!
 7. napojení na stávající kanalizační řád – přes naši usilovnou snahu vymoci na příslušných úřadech dostavbu nové části kanalizace, jejíž část je již vybudovaná a zakonzervovaná v Klukovicích, budou nové tři domy opět napojeny do jednotné barrandovské kanalizační sítě. Odvod dešťových vod bude řešen v dnešní době tolik populárními „jezírky“, odvod splašků ještě více zatíží stávající kanalizaci, která je již nyní na svém maximu.
 8. starý posudek o vlivech na životní prostředí a neexistence EIA – projekt se opírá o Závěr zjišťovacího řízení, jenž dne 29. 11. 2013 vydal Odbor životního prostředí Magistrátu hlavního města Prahy. Ten byl přitom vydán pro předchozí územní řízení na výstavbu původně plánovaných 7 budov. Již v tomto zjišťovacím řízení bylo zmíněno, že Hlavní město Praha uvedlo, že záměr nelze akceptovat a je nutné jej uvést do souladu s platným územním plánem, mimo jiné i z těchto důvodů:
  1. záměr neobsahuje žádný návrh veřejného vybavení
  2. záměr nepočítá s výstavbou infrastruktury, pouze těží ze stávajícího území
  3. ze záměru není zřejmé, od jakého místa se počítá výška podlaží

Přesto již tehdy OŽP MHMP došel k závěru, že záměr nemá významný vliv na obyvatelstvo, a

proto nebude posuzován podle § 7 zákona č. 100/2001 Sb., o posuzování vlivů na životní

prostředí, tzn. že nebude zapotřebí zpracovávat posudek EIA! K problému nulové veřejné

vybavenosti OŽP MHMP stanovil developerovi podmínku „Projednat s městskou částí případnou

potřebu umístění veřejného vybavení na plochách sousedících se záměrem“.

 

 

Výhledy Barrandov

Možná jste si při svých procházkách po Barrandově všimli vzniklého oplocení a záboru zemědělské půdy v sousedství bytového domu Kaskády III, kolmo na ulici Werichova vymezující místo pro nový stavební projekt developerské firmy EKOSPOL– „Výhledy Barrandov“ Projekt „Výhledy Barrandov“ představuje výstavbu 269 bytů ve dvou devítipodlažních bytových domech kaskádovitého charakteru a rozsáhlým počtem podzemních i venkovních … Pokračovat ve čtení „Výhledy Barrandov“

Možná jste si při svých procházkách po Barrandově všimli vzniklého oplocení a záboru zemědělské půdy v sousedství bytového domu Kaskády III, kolmo na ulici Werichova vymezující místo pro nový stavební projekt developerské firmy EKOSPOL– „Výhledy Barrandov“

Projekt „Výhledy Barrandov“ představuje výstavbu 269 bytů ve dvou devítipodlažních bytových domech kaskádovitého charakteru a rozsáhlým počtem podzemních i venkovních parkovacích míst. Jak se můžeme dočíst na stránkách developera, „Výhledy Barrandov“ poskytují „hvězdné bydlení s nádherným výhledem“ především proto, že „stavba převyšuje veškerou okolní bytovou zástavbu. Díky tomu poskytují horní patra neopakovatelný výhled na celé panorama Prahy.

Že o své výhledy přijdou obyvatelé okolních nemovitostí, se už v propagačních materiálech developera bohužel neuvádí. Stejně tak jako se neuvádí, že původním plánovaným využitím stavební parcely byla výstavba rodinných domků. Nejenom výškovou a objemovou předimenzovaností celé stavby, ale i jejím umístěním doslova a do písmene na zelenou louku, do blízkého kontaktu s přírodní rezervací Prokopské a Dalejské údolí, představuje celá stavba velmi necitelný zásah do současné zástavby vedoucí k naprosté rezignaci na urbanisticko – architektonický potenciál dané lokality. Projekt „Výhledy Barrandov“ tak symbolizuje letitou praxi developerských firem sledující pouze vlastní zisk a ne cíl stavět smysluplné projekty. Celá stavba navíc leží v bezprostřední blízkosti plánované výstavby prodloužení tramvajové tratě v úseku Barrandov Slivenec. Zvýšené dopravní zatížení, zábor parkovacích míst, hlučnost a prašnost jsou jen výčtem omezení, s kterými se budou do budoucna obyvatelé přilehlých nemovitostí potýkat a která naruší dosavadní klidný a přírodní ráz celé lokality.

Celá stavba byla již od počátku vnímána nejenom obyvateli přilehlých nemovitostí, ale i městskou částí velmi problematicky a během územního i stavebního řízení rozporována. Kromě umístění a rozsahu stavby bylo poukazováno i na nedostatky v projektové dokumentaci. Zajímavé v tomto kontextu je i bleskurychlé ukončení posuzování vlivu stavby na životní prostředí s tím, že v samotné databázi EIA žádné bližší odůvodnění, proč bylo posuzování tak náhle zastaveno, nenajdeme. Své nesouhlasné stanovisko vyjádřili obyvatelé i v rámci petiční akce adresované starostovi MČP5, MUDr. Klímovi.  I přes tyto skutečnosti vydal stavební úřad MČP5 dne 10.6.2015 stavební povolení a povýšil tak zájmy developerů nad zájmy barrandovských občanů. Barrandov je tak zase o krůček blíž, stát se pouhou noclehárnou s obrovskými králíkárnami, místo aby zde vznikla plnohodnotná čtvrť se smíšenou zástavbou a potřebnou infrastrukturou v podobě malých obchůdků, pošty, dětských hřišť a volnočasových zón.  Proti vydanému stavebnímu povolení bylo ze strany občanů podáno odvolání. Vyjádření stavebního úřadu není v současnosti ještě známo. Zahájení přípravných prací pak můžeme považovat za naprostou ignoraci ze strany developera, nehledě na to, že pro celou stavbu platí podmíněnost s výstavbou prodloužení tramvajové tratě, o které bylo soudně rozhodnuto. Celá kauza tímto ještě není uzavřena. O jejím dalším vývoji vás budeme na našich stránkách informovat.

Podpořili jsme Matěje Stropnického

Uplynulé léto bylo horké nejenom počasím, ale také událostmi, které se odehrály na Magistrátu hlavního města Prahy (MHMP) okolo územního rozvoje. Začalo to již v červenci tím, že zástupci ANO a ČSSD v Radě MHMP hlasovali pro jmenování Jana Kábrta do funkce ředitele magistrátního odboru územního rozvoje. Pan Kábrt je přitom nechvalně známý svým nedávným … Pokračovat ve čtení „Podpořili jsme Matěje Stropnického“

Uplynulé léto bylo horké nejenom počasím, ale také událostmi, které se odehrály na Magistrátu hlavního města Prahy (MHMP) okolo územního rozvoje.

Začalo to již v červenci tím, že zástupci ANO a ČSSD v Radě MHMP hlasovali pro jmenování Jana Kábrta do funkce ředitele magistrátního odboru územního rozvoje. Pan Kábrt je přitom nechvalně známý svým nedávným působením ve funkci vedoucího odboru územního rozvoje na Praze 11. V této funkci „proslul“ zprůchodňováním protiprávních developerských projektů a podporou tunelování obecních pozemků. Z tohoto důvodu jsme podpořili otevřený podpis občanských sdružení primátorce Krnáčové a vyzvali ji k přehodnocení tohoto rozhodnutí. Kompletní text dopisu včetně odpovědi primátorky je zde.

A v srpnu to pokračovalo tlakem na Matěje Stropnického, náměstka primátorky odpovědného za územní rozvoj. Rada MHMP hlasy ANO a ČSSD nejprve odňala panu Stropnickému z gesce přípravu pražských stavebních předpisů a materiál, který se pod jeho vedením připravoval od podzimu minulého roku nahradila návrhem, který údajně pochází ze sekretariátu primátorky Krnáčové.

Celá kauza vyvrcholila začátkem září, kdy Rada MHMP opět hlasy ANO a ČSSD odebrala panu Stropnickému řízení Institutu plánování a rozvoje, který odpovídá za plánování výstavby v Praze a připravuje nový Metropolitní plán.

Náš spolek zásadně nesouhlasí s těmito kroky ANO a ČSSD, které jsou podle našeho názoru prováděny na přímou „objednávku“ developerů. Matěje Stropnického chápeme jako prvního radního, který v oblasti územního rozvoje dává důraz na smysluplný rozvoj, který neslouží pouze zajmům jednotlivých developerů, ale klade důraz také na zájmy obyvatel Prahy.

Pan Stropnický v květnu tohoto roku osobně navštívil Barrandov, aby se zástupci občanů a občanských spolků prodiskutoval jejich pohled na budoucí rozvoj naší čtvrti.

Podle našeho názoru přináší Matěj Stropnický vyvážený pohled na rozvoj města, který popsal ve svém Manifestu interurbanismu.

Zde je potřeba zdůraznit, že popsané obecné jednání developerů se přesně shoduje s aktivitami firem Finep a Ekospol na Barrandově v souvislosti z výstavbou dalších etap Kaskád resp. Výhledů Barrandov – jen výš a houšť bez ohledu na ostatní občanskou infrastrukturu, dopravní obslužnost, parkování a další městotvorné prvky. Pokud by se záměry developerů vyplnily, bude kolabovat kanalizace, po 18 hodině nezaparkujete, do školy nebo zaměstnání se bude dojíždět v přeplněné tramvaji nebo popojíždět po radiále. Dopravní zácpy, které jsme zažili letos o prázdninách při nekoordinované výluce tramvají a uzavírce nájezdové rampy barrandovského mostu, se budou zpětně zdát malicherné.

Barrandovské sídliště je v tomto smyslu jednou z nejvíce ohrožených lokalit v Praze.

Připojili jsme se proto k otevřenému dopisu občanských sdružení Prahy 5 primátorce Krnáčové, kde ji vyzýváme k podpoře pana Stropnického a vrácení původních kompetencí. Kompletní text dopisu je na stránkách Zapět .

Prázdninové dopravní uzavírky – odpověď magistrátu

Obdrželi jsme od magistrátu (odbor dopravních agend) odpověď na naši žádost o prověření postupu při schvalování dopravní uzavírky, která v průběhu července vážným způsobem negativně ovlivnila život občanů Barrandova – viz. tento článek. Zde je kompletní text této odpovědi. Vyplývá z ní, že příslušní odpovědní úředníci si očividně nejsou vědomi žádné chyby ve svém postupu. Právě naopak, … Pokračovat ve čtení „Prázdninové dopravní uzavírky – odpověď magistrátu“

Obdrželi jsme od magistrátu (odbor dopravních agend) odpověď na naši žádost o prověření postupu při schvalování dopravní uzavírky, která v průběhu července vážným způsobem negativně ovlivnila život občanů Barrandova – viz. tento článek.
Zde je kompletní text této odpovědi. Vyplývá z ní, že příslušní odpovědní úředníci si očividně nejsou vědomi žádné chyby ve svém postupu. Právě naopak, podle této odpovědi za všechny problémy mohou řidiči, kteří svou neukázněností způsobili dopravní zácpu!

Vůbec jsme se tedy nedočkali vysvětlení, proč nedošlo k lepší časové koordinaci částečné uzavírky ulice K Barrandovu s rekonstrukcí ulice Na Zlíchově. Nebo proč nebylo navrženo jiné řešení jako například vyznačení rezervovaného pruhu pro autobusovou dopravu v ulici K Barrandovu.

S takovou odpovědí se samozřejmě nehodláme smířit a plánujeme podniknout další návazné kroky k vyjasnění tohoto případu.

Prázdninové dopravní uzavírky v okolí Barrandova – aneb když na radnici nemyslí

Místní obyvatelé to znají, magistrátní úředníci, kteří to mají v popisu práce zjevně nikoliv. Ze sídliště Barrandov do centra města vedou jen dvě cesty: ulicí K Barrandovu – po barrandovské radiále nebo podél tramvaje ulicí Na Zlíchově – starou hlubočepskou silnicí. Jinudy to nejde, protože zde máme Prokopské údolí. Ostatní varianty ať již objížďka autem přes pražský … Pokračovat ve čtení „Prázdninové dopravní uzavírky v okolí Barrandova – aneb když na radnici nemyslí“

Místní obyvatelé to znají, magistrátní úředníci, kteří to mají v popisu práce zjevně nikoliv.

Ze sídliště Barrandov do centra města vedou jen dvě cesty: ulicí K Barrandovu – po barrandovské radiále nebo podél tramvaje ulicí Na Zlíchově – starou hlubočepskou silnicí.

Jinudy to nejde, protože zde máme Prokopské údolí. Ostatní varianty ať již objížďka autem přes pražský okruh na Zličín nebo na Zbraslav stejně jako vlakem z Holyně jsou pro dojíždění do zaměstnání prakticky nepoužitelné.

Tato realita však nebránila dopravnímu odboru magistrátu povolit současně uzavření ulici Na Zlíchově (a tím pádem i kompletní tramvajový provoz na Barrandov) a částečně uzavřít nájezd z ulice K Barrandovu na Barrandovský most, a to na celý měsíc červenec 2015.

Tramvajová doprava byla nahrazena velkokapacitními kloubovými autobusy linky X12 ve špičkovém intervalu 2-4 min. Takto intenzivní náhradní doprava se tak přidala k běžnému provozu na páteřní komunikaci K Barrandovu, která byla ve svém vyústění na Barrandovský most ve stejné době částečně uzavřena. Mimoto je ulice K Barrandovu objízdnou trasou pro obyvatele odříznutých částí Hlubočep a Žvahova, ale také pro ty, kteří používali k cestě ze sídliště ulice Hlubočepskou a Na Zlíchově.

Důsledkem byly celodenní dopravní zácpy a dopravní kolaps ve špičkách, kdy zdržení od ulice Wassermanovy dosahoval více než hodinu. Rozhodnutí povolit obě uzavírky současně, byť v prázdninovém termínu považujeme téměř za kriminální čin. Cesta ze sídliště prostředky MHD byla mírně řečeno nedůstojná – autobusy jezdily krokem, byly přeplněné a dvoukilometrová cesta na návaznou dopravu trvala až 40 minut, to vše v tropických teplotách. Intervaly autobusů se díky zácpě dostávaly z plánovaných 2 minut na 20 i více.

Zaslali jsme proto na magistrát žádost o prošetření postupu povolování uzavírek a navržení opatření, které by do budoucna zabránily opakování podobné situace.

Odpověď magistrátu, na kterou nyní čekáme, vám samozřejmě zprostředkujeme na těchto stránkách.