Petice

Uzavření petice a odpovědi úřadů

V dubnu 2016 jsme uzavřeli sběr podpisů pod petici proti výstavbě Kauflandu na Barrandově. Následně jsme petiční arch předali Městské části Praha 5, Magistrátu Hlavního města Praha a IPR (Institut pro rozvoj města).

Doposud jsme obdrželi odpověď od starosty Prahy 5 MUDr. Radka Klímy a od náměstkyně primátorky hlavního města Prahy Mgr. Petry Kolínské.

Odpověď od starosty Praha 5: Petice proti Kauflandu – odpověď starosty

Odpověď od náměstkyně starostky Prahy: Odpověď od Mgr.Petry Kolínské

 

Petice proti výstavbě Kauflandu na Barrandově

 

Petice ke stažení včetně podpisového archu stahujte zde: Petice proti Kauflandu (základní text)

Plné znění petice ve formátu PDF: Petice proti Kauflandu (plné znění)

 

PETICI MŮŽETE TAKÉ PODEPSAT V ELEKTRONICKÉ PODOBĚ  NA ODKAZU ZDE:

Petice proti výstabě Kauflandu na Barrandově

Podpisové archy lze také podepsat na těchto místech na Barrandově:

– Pizzérie Kaskáda, Voskovcova 43

– Restaurace Cik Cak, Kaskády II

– Kancelář výboru SVJ Kaskády I (pan Šoltys)

– Restaurace PAP, Werichova 31

– Večerka v domu Kaskády III, Werichova 31, u vchodu K

PETICE

„NE! Obchodnímu centru Kaufland a stavbám obdobného typu na Barrandově“

dle čl. 18 Listiny základních práv a svobod a zákona č. 85/1990 Sb. o právu petičním

(plné znění)

Adresáti:

Zastupitelstvo městské části Praha 5                    Zastupitelstvo hlavního města Prahy

Nám. 14. Října 1381/4                                              Mariánské náměstí

150 22  Praha 5                                                           Praha 1

(dále jen „ZMČ P-5“)                                                 (dále jen „ZHMP“)

Odbor stavební a infrastruktury                               Odbor Územního Rozvoje

Úřad městské části Praha 5                                        Magistrátu hlavního města Prahy

Nám. 14. Října 1381/4                                                Hradčanské nám. 8

150 22  Praha 5                                                             118 54  Praha 1

(dále jen OSI P-5“)                                                       (dále jen „ÚR MHMP“)

Institut plánování a rozvoje

Vyšehradská 57

128 00 Praha 2

(dále jen „IPR“)

Vážené dámy, vážení pánové,

na pozemku č. p. 1798/17, k. ú. Hlubočepy, o rozloze 33.471 m2 , tj. mezi čerpací stanicí OMV, ulicí Wassermanova a obytným domem Kaskady , plánuje společnost Rent Group s. r. o. postavit velké obchodní centrum pro Kaufland (dále jen OCK) o celkové zastavěné ploše cca 7.670 m2 . Z toho má zhruba 5630 m2 připadat přímo na prodejní plochu. Před hypermarketem má být asfaltové parkoviště pro 278 vozů.

Odvoláváme se na Usnesení  ZMČ č. 34/14/2014, přijaté dne 16. 9. 2014 na 34. zasedání ZMČ Praha 5, v němž zastupitelé vyjádřili nesouhlasné stanovisko k záměru stavby Obchodního centra Kaufland v lokalitě Prahy 5 Hlubočepy – Pražská čtvrť (pozemek, k.ú. Hlubočepy, č.p. 1798/17).

I toto usnesení bylo pro některé voliče zásadním rozhodnutím, na jehož základě se někteří z Vás v podzimních komunálních volbách opět stali zastupiteli. Chceme Vás proto požádat o prokazatelné naplnění tohoto stanoviska, abychom si mohli ověřit, že hájíte zájmy Vašich voličů.

S výstavbou OCK nesouhlasíme z těchto důvodů:

 1. NÁRŮST DOPRAVY – nejen v ulici K Barrandovu, ale i uvnitř sídliště

V okolí hypermarketu by došlo ke zvýšení dopravy o cca 2 000 nových průjezdů automobilů denně. Což znamená ve špičce asi 300 až 400 vozidel „navíc“ každou hodinu, přičemž v ranní špičce se již nyní tvoří kolony vozidel jedoucí po ulici K Barrandovu směrem do centra, v podvečerní špičce se pak tvoří kolony vozidel jedoucí po ulici K Barrandovu směrem z centra. Někteří řidiči si proto urychlují cestu průjezdem přes sídliště, což by při zprovoznění OCK způsobilo, že zde bude doprava během špičky pravidelně kolabovat.

 1. Z toho plynoucí NÁRŮST HLADINY HLUKU A ZNEČIŠTĚNÍ OVZDUŠÍ

Je pochopitelné, že výše uvedeným navýšením dopravy dojde k dalším vedlejším vlivům, zejména dojde k nárůstu hladiny hluku ze startovacích a rozjíždějících se vozidel, ze zvukové signalizace při couvání zásobovacích vozů, ze startovacích a rozjíždějících se zásobovacích vozů. Přitom není tajemstvím, že již dnes je hladina hluku velmi vysoká díky obchvatové ulici K Barrandovu.

Dalším dopadem plynoucím z navýšené dopravy bude nárůst znečištění ovzduší, a to zejména z vozidel čekajících v kolonách jak v ulici K Barrandovu, tak u vjezdu a výjezdu na parkoviště Kauflandu.

 1. OHROŽENÍ BEZPEČNOSTI CHODCŮ – zejména pro děti jdoucí ráno do školy

Dalším průvodním jevem navýšené dopravy a již zmíněného zhuštěného provozu v ranních špičkách bude zvýšené nebezpečí pro chodce, zejména pro děti jdoucí ráno do místních základních škol. Již nyní musí  každé všední ráno na dodržování pravidel silničního provozu dohlížet městští strážníci. Vystresovaní řidiči, kteří se ráno snaží objet kolonu v ulici K Barrandovu přes sídliště, nehledí na přednost chodců na přechodech, ti nejotrlejší z nich dokonce na přechodech pro chodce předjíždějí. Se zvýšením dopravní zátěže budou řidiči ještě nervóznější a lze předpokládat, že naroste počet dopravních nehod.

 1. LIKVIDACE MALÝCH PODNIKATELŮ – provoz Kauflandu zlikviduje malé lokální obchůdky

Je nesporné, že zprovoznění OCK povede k postupné likvidaci lokálních drobných živnostníků, k jejichž rozvoji v posledních letech na Barrandově a Slivenci dochází. Tito živnostníci se zaměřují zejména na prodej rychloobrátkového zboží a zakládají si na prodeji čerstvých, kvalitních a zejména českých produktů. Naproti tomu je již veřejně známé, že obchodní řetězce (včetně Kauflandu) upřednostňují zboží s nejnižšími cenami bez ohledu na jeho původ, v nesčetných případech nedbají na datum spotřeby potravin a jeho marné uplynutí maskují různými nekalými způsoby. Takové způsoby si však majitel lokální provozovny dovolit nemůže, neboť jeho přežití na trhu je v přímé souvislosti s garancí čerstvosti a servisu. To vše ve svém důsledku povede jednak ke snížení kvality občanů, kteří služeb místních živnostníků využívají, ale i ke změně statusu těchto podnikatelů z OSVČ na nezaměstnaný.

 1. NESOULAD S ÚZEMNÍM PLÁNEM – dle předloženého návrhu není zamýšlená stavba v souladu s územním plánem.

Pozemek č. 1798/17 leží v území SV, tj. všeobecně smíšené. Tato kategorie slouží dle územního plánu pro umístění polyfunkčních staveb nebo kombinaci monofunkčních staveb pro bydlení, obchod, administrativu, kulturu, veřejné vybavení, sport a služby všeho druhu, kde žádná z funkcí nepřesáhne 60% celkové kapacity území vymezeného danou funkcí; pro obchodní zařízení přitom platí limit 5000 m2 prodejní plochy. Stejně tak směrnou hodnota koeficientu zeleně stanovenou pro toto území chystaná stavba nesplňuje. Pozemek má být téměř celý zastavěn nebo vyasfaltován. Vzhledem k charakteru okolní zástavby a zejména blízkosti školy, tenisových kurtů a akvaparku by bylo vhodnější využití pozemku pro volnočasové a sportovní aktivity.

 1. Předpoklad využití INSTITUTU VÝJIIMEČNÉ PŘÍPUSTNOSTI – na příslušných úřadech si „zajistí“, že se jim územní plán upraví dle jejich potřeb!

Pokud jedna z funkcí přesahuje 60 % hrubých podlažních ploch záměru, anebo bude-li celková prodejní plocha obchodního zařízení v rozmezí 5.000 – 15.000 m2, je nutno dotčenou stavbu posuzovat jako výjimečně přípustnou. Kaufland i Rent Group se však od využívání institutu výjimečné přípustnosti nedistancovali. Je rovněž všeobecně známé, že Odbor stavební a infrastruktury MČ Prahy 5 běžně institut výjimečné přípustnosti uděluje, občas výjimku udělí ještě před zahájením samotného územního řízení.

 1. NEZPRACOVÁNÍ EIA – což je posudek vyhodnocující vlivy projektu na životní prostředí . Všichni developeři se tomuto posudku snaží vyhnout za každou cenu, Rent Group s. r. o. nebude výjimkou.

Vyhodnocení vlivů na životní prostředí je označení pro proces (respektive studii), jehož cílem je získat představu o výsledném vlivu stavby na životní prostředí a vyhodnocení, zda je z tohoto ohledu vhodné ji realizovat, resp. za jakých podmínek je realizace akceptovatelná. Studii EIA musí mít a přiložit ji k žádosti o realizaci všechny velké stavby a všechny podniky s výrazným dopadem na přírodu. Lze se jí však vyhnout, pokud předkládaný projekt bude navržen tak, že některé kritérium bude těsně pod hranicí pro nutnost EIA, např. o jedno parkovací místo méně, apod.

 1. ARCHITEKTONICKÉ ŘEŠENÍ – dle předložených návrhů se jedná o prefabrikovaný betonový skelet, vhodný nanejvýš do průmyslové zóny. Současný projekt postrádá jakoukoliv úroveň moderní architektury a naprosto nerespektuje okolní zástavbu.

Z projektu je patrná snaha o maximální úsporu nákladů bez minimální snahy o urbanistické či krajinné zakomponování. Proč mají být v dnešní době trpěny v obytných čtvrtích projekty pokleslé „architektury“? Chceme, aby se Barrandovské sídliště dále rozvíjelo jako místo k životu, ke kterému kvalitní architektura bezpochyby patří a nechceme aby bylo drancováno developery a obchodními řetězci, kterým jde jen o okamžitý zisk.

Žádáme proto: 

Zastupitelstvo MČ Praha 5

 1. abyste dostáli svým předvolebním slibům v podzimních komunálních volbách, kdy jste deklarovali jasné zamítavé stanovisko k výstavbě Kauflandu na Barrandově – viz Usnesení ZMČ Praha 5 č. 34/14/2014 ze dne 16. 9. 2014, tzn. abyste toto usnesení beze zbytku naplnili;
 2. abyste uložili Radě městské části Praha 5 vydat zamítavé stanovisko k případné žádosti o umístění výjimečně přípustné stavby OCK nebo staveb podobného typu na Barrandově, p. č. 1798/17, k. ú. Hlubočepy; 

Zastupitelstvo Hlavního Města Prahy

 1. abyste na nejbližším zasedání ZHMP do svého programu zařadili bod týkající se záměru výstavby OCK na Barrandově, parc. č. 1798/17, k. ú. Hlubočepy, a abyste k této stavbě přijali nesouhlasné stanovisko; 

Odbor Stavební a Infrastruktury Praha 5

 1. abyste při posuzování vlivů na životní prostředí při posuzování žádosti o vydání rozhodnutí pro umístění této stavby trvali na zpracování posudku EIA;
 2. abyste vydali zamítavé stanovisko k případné žádosti o umístění výjimečně přípustné stavby OCK na Barrandově, p. č. 1798/17, k. ú. Hlubočepy;
 3. abyste při výpočtu dopravní zátěže tohoto záměru požadovali použití metodiky výpočtu špičkové intenzity a nikoliv jen průměrné intenzity;
 4. abyste při posuzování dopravní zátěže tohoto záměru požadovali předložení výsledků dopravní simulace z programu, jímž za tímto účelem disponuje IPR;
 5. abyste při výpočtu dopravní zátěže tohoto záměru požadovali posudek, jenž nebude vycházet jen z oddělené zátěže pro Kaufland, nýbrž z celkové budoucí dopravní zátěže plynoucí i z budoucí výstavby Finepu v této lokalitě;
 6. abyste požadovali umístění parkovacích stání v suterénu OCK tak, jak jsou řešena parkovací místa v okolních obytných budovách postavených na Barrandově v posledních 15. letech;

 

Odbor Územního Rozvoje MHMP

 1. abyste vydali zamítavé stanovisko k žádosti o umístění výjimečně přípustné stavby OCK na Barrandově, p. č. 1798/17, k. ú. Hlubočepy;

 

Institut Plánování a Rozvoje Hl.m. Prahy

 1. abyste zpracovali simulaci dopravní zátěže plynoucí z výstavby obchodního centra na Barrandově, p. č. 1798/17,k. ú. Hlubočepy;
 2. abyste požadovali umístění parkovacích stání v suterénu OCK tak, jak jsou řešena parkovací místa v okolních obytných budovách postavených na Barrandově v posledních 15. letech;

  

Děkujeme.

 

Za petiční výbor:                                                                                                                           

Jan Michal, Voskovcova 1075/49, 152 00  Praha 5                                                                

Martina Atlasová, Smíchovská 955, 155 00 Praha 5                                                         

Dana Wagnerová, Voskovcova 1075/59, 152 00  Praha 5                                            

Olga Burianová, U náhonu 1188/19, 154 00 Praha 5

Zastupovat petiční výbor při jednání se státními orgány je oprávněn:

kterýkoliv člen petičního výboru (viz §5, písm. 1 zák. č. 85/1990 Sb.)

Jeden komentář u “Petice”

Napsat komentář

Vaše e-mailová adresa nebude zveřejněna. Vyžadované informace jsou označeny *