Finep a nová výstavba – Kaskády VI a VII

Dne 23. 10. 2015 se na úřední desce Městské části Praha 5 objevila informace o zahájení územního řízení ve věci výstavby třech nových obytných domů pod názvem Kaskády VI.A,  Kaskády  VII.A a Kaskády VII.B. V dokumentaci pro územní řízení jsou tyto budovy označené jako budova C, budova D a budova E.   Budova E (VII. B) … Pokračovat ve čtení „Finep a nová výstavba – Kaskády VI a VII“

Dne 23. 10. 2015 se na úřední desce Městské části Praha 5 objevila informace o zahájení územního řízení ve věci výstavby třech nových obytných domů pod názvem Kaskády VI.A,  Kaskády  VII.A a Kaskády VII.B. V dokumentaci pro územní řízení jsou tyto budovy označené jako budova C, budova D a budova E.

 

Budova E (VII. B)

je situována západně od Kaskád V a půdorysně stejná 24,80 x 48,10 m;  2 podzemní podlaží + 6 nadzemních podlaží; 46 bytů o 1 obytné místnosti, 18 bytů do 100 m2, 2 byty nad 100m2= celkem 66 bytů, avšak jen 45 parkovacích stání v suterénu;

 

Budova D (VII. A)

je severně od budovy E v ose Voskovcovy ulice totožná s budovou E; tj. 2 podzemní podlaží + 6 nadzemních podlaží; 74 bytů o 1 obytné místnosti, 11 bytů do 100 m2 = celkem 85 bytů, ale jen 48 parkovacích stání v suterénu;

 

Budova C (VI.A)

 

 

je situována se podobným půdorysem (25,50 x 50,25 m) severně od Kaskád IV a západně proti  Kaskádám  II, ale 2 podzemní +8 nadzemních podlaží; 50 bytů o 1 obytné místnosti, 32 bytů do 100 m2 = celkem 82 byty a jen 57 parkovacích stání v suterénu.

! Budova C  bude sousední Kaskády II převyšovat o 10 metrů, tj. o 3 patra!

 

Vizualizace rozmístnění budov Kaskády VI.A. (uprostřed nahoře), VII.A. (vlevo uprostřed) a VII.B (vlevo dole)
Vizualizace rozmístnění budov Kaskády VI.A. (uprostřed nahoře), VII.A. (vlevo uprostřed) a VII.B (vlevo dole)

 

 

Toto územní řízení pro výstavbu třech nových bytových domů je nástupcem předchozího nedokončeného územního řízení, v němž Finep žádal o povolení výstavby sedmi budov (VI.A,  VI.B, VI.C, VII.A, VII.B, VII.C, IX. A). Zdálo by se, že se jedná o mírnější záměr, a že bychom za něj měli být rádi. Avšak zdání klame! Jedná se pouze o rozdělení původně plánované výstavby do více etap. Navíc v mezičase Finep provedl oproti původnímu projektu některé drobné úpravy, např.:

 

 1. přílišná výška budov – výška budov se směrem k Holyni a k Prokopskému údolí navyšuje, namísto snižování výšky až na úroveň patrových domů, jak předpokládá platný územní plán a zdravý selský rozum i vkus; Budova C má obludnou výšku 8 pater, takže bude okolní domy převyšovat o 10m! U všech tří budov navíc podlaží označené jako 1PP (první podzemní podlaží) výrazně vystupuje nad okolní terén a jde v podstatě o standardní nadzemní podlaží. Ačkoliv tedy Finep deklaruje tyto budovy jako 6-ti patrové (budova D a E) a 8-mi patrové (budova C), v reálu jde o budovy se 7-mi a 9-ti patry vystupujícími nad terén.
 2. nedostatek parkovacích stání – počet parkovacích stání je výrazně poddimenzován; pro 234 byty bude připraveno pouhých 150 zastřešených stání, tj. 0,64 stání na byt. Na povrchu pak vznikne pouhých 19 nových stání. V dnešní době, kdy má každá domácnost v Praze minimálně jedno, častěji ale dvě auta jde o naprosto nedostatečnou kapacitu.
 3. úhybný manévr ve věci dispozic bytů za účelem získání povolení pro menší počet parkovacích stání – v objektech jsou v naprosté převaze navrženy byty o rozloze 49 – 99m2, přičemž 150 bytů je deklarováno jako byt o jedné místnosti. V propagačních materiálech určených pro klienty se o těchto bytech bude hovořit jako o dispozici 2(1) + kk. Finep tímto způsobem pravděpodobně obchází předpisy pro počet parkovacích míst, které se řídí počtem místností a nikoliv metráží bytu.  Pro územní řízení, stavební povolení a kolaudaci se bude jednat o byty s dispozicí 1 + kk, avšak po úspěšné kolaudaci budou v těchto bytech dodatečně postaveny příčky, čímž vzniknou byty s dispozicí 2 +kk a problém s nedostatkem parkovacích míst bude přenechán stávajícím i novým obyvatelům. Tento podvod se již osvědčil při výstavbě bytových domů Kaskady IV a V, tak proč by se nemohl použít znovu?
 4. rozpor s územním plánem – navrhované stavby jsou čistě obytné bez komerčních jednotek, což je v rozporu s platným územním plánem, který pro dané území určuje, že zde má být smíšená výstavba, tzn. vedle bytů i nebytové prostory pro komerční využití a občanskou vybavenost. Finep se chce z této povinnosti vyvázat udělením institutu výjimečné přípustnosti, kterou Odbor stavební a infrastruktury na ÚMČ Praha 5 tak rád uděluje;
 5. absence pošty, komerčních ploch a další občanské vybavenosti – nevybudování předepsaných nebytových prostorů znamená, že se opět nedočkáme tolik potřebné nové pobočky pošty! Jestliže se postaví další čistě obytné budovy s 234 novými byty, přibude na Barrandově dalších cca 460 obyvatel, aniž by se vzalo v úvahu, že již nyní barrandovská pošta praská ve švech a průměrná doba čekání na poště činí 45 minut, což povede k dalšímu prodloužení čekacích dob! Těchto nových 460 obyvatel (a cca 164 obyvatel z Kaskád IV a Kaskád V, kde též chybí jakékoliv komerční prostory) bude také potřebovat někde uspokojit své občanské potřeby, což potření výstavby nebytových prostor neumožňuje. Navíc to zcela jasně vede k potlačování přirozeného rozvoje městského a podnikatelského života.
 6. příjezdová komunikace – příjezd k domům bude veden pouze ulicí Voskovcova; tzn. dalších cca 200 aut bude moci přijet ke svým novým domovům pouze skrze ulici Voskovcova, žádný další způsob příjezdu a odjezdu nebude možný. Co se stane v případě nehody v ulici Voskovcova? V předložené žádosti navíc zcela chybí dopravní studie!
 7. napojení na stávající kanalizační řád – přes naši usilovnou snahu vymoci na příslušných úřadech dostavbu nové části kanalizace, jejíž část je již vybudovaná a zakonzervovaná v Klukovicích, budou nové tři domy opět napojeny do jednotné barrandovské kanalizační sítě. Odvod dešťových vod bude řešen v dnešní době tolik populárními „jezírky“, odvod splašků ještě více zatíží stávající kanalizaci, která je již nyní na svém maximu.
 8. starý posudek o vlivech na životní prostředí a neexistence EIA – projekt se opírá o Závěr zjišťovacího řízení, jenž dne 29. 11. 2013 vydal Odbor životního prostředí Magistrátu hlavního města Prahy. Ten byl přitom vydán pro předchozí územní řízení na výstavbu původně plánovaných 7 budov. Již v tomto zjišťovacím řízení bylo zmíněno, že Hlavní město Praha uvedlo, že záměr nelze akceptovat a je nutné jej uvést do souladu s platným územním plánem, mimo jiné i z těchto důvodů:
  1. záměr neobsahuje žádný návrh veřejného vybavení
  2. záměr nepočítá s výstavbou infrastruktury, pouze těží ze stávajícího území
  3. ze záměru není zřejmé, od jakého místa se počítá výška podlaží

Přesto již tehdy OŽP MHMP došel k závěru, že záměr nemá významný vliv na obyvatelstvo, a

proto nebude posuzován podle § 7 zákona č. 100/2001 Sb., o posuzování vlivů na životní

prostředí, tzn. že nebude zapotřebí zpracovávat posudek EIA! K problému nulové veřejné

vybavenosti OŽP MHMP stanovil developerovi podmínku „Projednat s městskou částí případnou

potřebu umístění veřejného vybavení na plochách sousedících se záměrem“.

 

 

Napsat komentář

Vaše e-mailová adresa nebude zveřejněna. Vyžadované informace jsou označeny *