Projekt Kaskády Barrandov VI, VII

Stavební úřad vydal územní rozhodnutí pro další etapu Kaskád Barrandov

Vydáno 9.6.2016

Jak jsme vás informovali v předešlém článku, developer Finep si podal v říjnu 2015 žádost o vydání územního rozhodnutí ve věci tří nových obytných domů nazvaných Kaskády VI.A, Kaskády VII.A a Kaskády VII.B.

Finep dle našeho názoru při projektování těchto domů pokračuje ve své strategii maximalizace svého zisku na úkor oprávněných zájmů obyvatel (ať už stávajících, tak těch nových) a na úkor smysluplného a udržitelného rozvoje Barrandova.

Náš spolek se aktivně účastnil tohoto územního řízení a podal k tomuto projektu několik námitek.

Za nejzávažnější považujeme hlavně následující body:

 1. nesoulad s platným územním plánem, a to zejména nedodržení podmínky smíšeného funkčního využití

Budova C (9-ti patrová) je projektována jako čistě obytná, přestože je umístěna v území, které je definováno jako SV-H, tj. smíšená výstavba, kde může být postavena stavba s maximálně 60% plochy obytné plochy, zbytek má sloužit komerčním účelům a občanské vybavenosti.

 1. nedostatečný počet parkovacích stání

Počet projektovaných bytů je 233. Pro těchto 233 bytů Finep hodlá připravit pouze 175 parkovacích stání, tj. 0,75 parkovacího stání na jeden byt! Přitom dle statistické ročenky připadal v r. 2014 1 osobní automobil na 1,8 obyvatele.

 1. neřešená dopravní obslužnost

Projekt nepočítá s propojením do ulice Werichova, jak upozorňuje Policie ČR. Při jakékoliv havárii či uzavírce v oblasti křižovatky Voskovcova a Wassermannova bude zablokován přístup k těmto novým domům.

 1. výškový nesoulad se stávající okolní zástavbou

Platný územní plán předpokládá postupné snižování výšky domů směrem k Holyni a Prokopskému údolí. Finep se však tohoto předpokladu nedrží a budovu C neprojektoval o 10 m vyšší než Kaskády 2 (budova C má stát hned vedle), tzn. směrem k Holyni podlažnost navyšuje!

Toto územní řízení vyřizovala v rámci stavebního úřadu Praha 5 paní Ing. Eva Čechová. To už od počátku nebylo dobré znamení, jelikož paní Čechová je z minulosti známa jako úřednice, která vydává prodeveloperská rozhodnutí, ve kterých ignoruje oprávněné námitky současných obyvatel (např. kauzy obytný dům Božínka, Residence Výhledová, Rezidence Na Malvazinkách, Bytové domy Kutvirtova, U Perníkářky).

V listopadu 2015 se konalo veřejné projednávání záměru, kde MČ Praha 5 ústy tehdejšího místostarosty Budína vyjádřila zájem na pozastavení územního řízení do doby, kdy bude dokončena nová územní studie pro Západní Barrandov. Důvodem bylo sladění této nové výstavby s širším konceptem územní studie. S tímto souhlasili i zástupci Finepu a do zápisu bylo potvrzeno přerušení řízení do května 2016.

Na konci dubna proběhla změna koalice na Praze 5. Z městské rady byli odvoláni zástupci Strany zelených a vznikla nová koalice za účasti TOP09, ANO, ODS, KDU-ČSL a DJK. Už na prvním zasedání rady v novém složení odkryli staronoví politici své karty a odvolali vedoucí stavebního úřadu paní Jakoubkovou a řízením stavebního úřadu pověřili právě paní Čechovou.

Jedním z prvních kroků paní Čechové po jmenování bylo vydání Rozhodnutí o umístění stavby pro nové Kaskády.

V tomto rozhodnutí  označila v podstatě všechny námitky účastníků řízení jako irelevantní a všechny odmítla.

K námitce ohledně nezákonné výjimečné přípustnosti (chybějící komerční prostory) například uvedla, že: „…… Lokalita je vázána na připravovanou tramvajovou trať, podél níž by mělo být situováno v parterech budoucích domů nebytové funkční využití……Tyto komerční prostory, apod. budou sloužit pro navržené bytové domy i pro bytové domy stávající……Stávající občanská vybavenost (např. Fakultní základní škola Barrandov II, Soukromá základní umělecká škola Music Art, Policie ČR, supermarket Albert, Billa, banka – Česká spořitelna, restaurace, sport/zábava – Aqua Centrum, sportovní areál Barrandov, Poliklinika Barrandov) je v docházkové vzdálenosti.“

Co si paní Čechová pod pojmem „docházková vzdálenost“ představuje, je asi dosti odlišné od toho, jak je tento pojem chápán mezi odbornou veřejností (architekti, stavebníci, apod.) a dotčenou veřejností. Pro jistotu uvádíme přesné pěší vzdálenosti některých výše uvedených občanských vybaveností od plánované výstavby:

 1. supermarket Albert: 0,923 km
 2. supermarket Billa: 1,3 km
 3. banka – Česká spořitelna: 1,3 km
 4. poliklinika Barrandov: 1,1 km

Předpokládá snad paní Čechová, že v nově budovaných bytových domech budou bydlet jen aktivní sportovci, pro něž není problém si dojít nakoupit skoro jeden a půl kilometru?

Náš spolek považuje vydání tohoto územního rozhodnutí  za nezákonné a postup paní Čechové při vypořádání námitek za natolik arogantní, že se budeme aktivně podílet na odvolání proti tomuto rozhodnutí.

Dne 31. 5. 2016 jsme se zúčastnili zasedání Výboru pro územní rozvoj, kde byla kauza Kaskády VI, VI a IX projednávána (stanovisko spolku). Na místě jsme poukázali na nezákonnost vydaného územního rozhodnutí a vyzvali zástupce MČ P-5, aby též podali odvolání proti rozhodnutí pí Čechové, neboť jde zcela proti směru nové koalice, a sice že jakákoliv nová výstavba na Barrandově bude v souladu s územní studií ateliéru A69, která je ve fázi zpracovávání. S tímto se výbor ztotožnil a doporučil radě MČR Praha 5, aby se připojila k odvolání.

 

Připravili jsme také text odvolání proti vydanému územnímu rozhodnutí – Odvolání Kaskády Barrandov VI a VII červen 2016 vzor r.1

 

 

Finep a nová výstavba – Kaskády VI a VII

Vydáno 9.11.2015

Dne 23. 10. 2015 se na úřední desce Městské části Praha 5 objevila informace o zahájení územního řízení ve věci výstavby třech nových obytných domů pod názvem Kaskády VI.A,  Kaskády  VII.A a Kaskády VII.B. V dokumentaci pro územní řízení jsou tyto budovy označené jako budova C, budova D a budova E.

Budova E (VII. B)

je situována západně od Kaskád V a půdorysně stejná 24,80 x 48,10 m;  2 podzemní podlaží + 6 nadzemních podlaží; 46 bytů o 1 obytné místnosti, 18 bytů do 100 m2, 2 byty nad 100m2= celkem 66 bytů, avšak jen 45 parkovacích stání v suterénu;

Budova D (VII. A)

je severně od budovy E v ose Voskovcovy ulice totožná s budovou E; tj. 2 podzemní podlaží + 6 nadzemních podlaží; 74 bytů o 1 obytné místnosti, 11 bytů do 100 m2 = celkem 85 bytů, ale jen 48 parkovacích stání v suterénu;

Budova C (VI.A)

 

je situována se podobným půdorysem (25,50 x 50,25 m) severně od Kaskád IV a západně proti  Kaskádám  II, ale 2 podzemní +8 nadzemních podlaží; 50 bytů o 1 obytné místnosti, 32 bytů do 100 m2 = celkem 82 byty a jen 57 parkovacích stání v suterénu.

! Budova C  bude sousední Kaskády II převyšovat o 10 metrů, tj. o 3 patra!

Vizualizace rozmístnění budov Kaskády VI.A. (uprostřed nahoře), VII.A. (vlevo uprostřed) a VII.B (vlevo dole)
Vizualizace rozmístnění budov Kaskády VI.A. (uprostřed nahoře), VII.A. (vlevo uprostřed) a VII.B (vlevo dole)

Toto územní řízení pro výstavbu třech nových bytových domů je nástupcem předchozího nedokončeného územního řízení, v němž Finep žádal o povolení výstavby sedmi budov (VI.A,  VI.B, VI.C, VII.A, VII.B, VII.C, IX. A). Zdálo by se, že se jedná o mírnější záměr, a že bychom za něj měli být rádi. Avšak zdání klame! Jedná se pouze o rozdělení původně plánované výstavby do více etap. Navíc v mezičase Finep provedl oproti původnímu projektu některé drobné úpravy, např.:

 1. přílišná výška budov – výška budov se směrem k Holyni a k Prokopskému údolí navyšuje, namísto snižování výšky až na úroveň patrových domů, jak předpokládá platný územní plán a zdravý selský rozum i vkus; Budova C má obludnou výšku 8 pater, takže bude okolní domy převyšovat o 10m! U všech tří budov navíc podlaží označené jako 1PP (první podzemní podlaží) výrazně vystupuje nad okolní terén a jde v podstatě o standardní nadzemní podlaží. Ačkoliv tedy Finep deklaruje tyto budovy jako 6-ti patrové (budova D a E) a 8-mi patrové (budova C), v reálu jde o budovy se 7-mi a 9-ti patry vystupujícími nad terén.
 2. nedostatek parkovacích stání – počet parkovacích stání je výrazně poddimenzován; pro 234 byty bude připraveno pouhých 150 zastřešených stání, tj. 0,64 stání na byt. Na povrchu pak vznikne pouhých 19 nových stání. V dnešní době, kdy má každá domácnost v Praze minimálně jedno, častěji ale dvě auta jde o naprosto nedostatečnou kapacitu.
 3. úhybný manévr ve věci dispozic bytů za účelem získání povolení pro menší počet parkovacích stání – v objektech jsou v naprosté převaze navrženy byty o rozloze 49 – 99m2, přičemž 150 bytů je deklarováno jako byt o jedné místnosti. V propagačních materiálech určených pro klienty se o těchto bytech bude hovořit jako o dispozici 2(1) + kk. Finep tímto způsobem pravděpodobně obchází předpisy pro počet parkovacích míst, které se řídí počtem místností a nikoliv metráží bytu.  Pro územní řízení, stavební povolení a kolaudaci se bude jednat o byty s dispozicí 1 + kk, avšak po úspěšné kolaudaci budou v těchto bytech dodatečně postaveny příčky, čímž vzniknou byty s dispozicí 2 +kk a problém s nedostatkem parkovacích míst bude přenechán stávajícím i novým obyvatelům. Tento podvod se již osvědčil při výstavbě bytových domů Kaskady IV a V, tak proč by se nemohl použít znovu?
 4. rozpor s územním plánem – navrhované stavby jsou čistě obytné bez komerčních jednotek, což je v rozporu s platným územním plánem, který pro dané území určuje, že zde má být smíšená výstavba, tzn. vedle bytů i nebytové prostory pro komerční využití a občanskou vybavenost. Finep se chce z této povinnosti vyvázat udělením institutu výjimečné přípustnosti, kterou Odbor stavební a infrastruktury na ÚMČ Praha 5 tak rád uděluje;
 5. absence pošty, komerčních ploch a další občanské vybavenosti – nevybudování předepsaných nebytových prostorů znamená, že se opět nedočkáme tolik potřebné nové pobočky pošty! Jestliže se postaví další čistě obytné budovy s 234 novými byty, přibude na Barrandově dalších cca 460 obyvatel, aniž by se vzalo v úvahu, že již nyní barrandovská pošta praská ve švech a průměrná doba čekání na poště činí 45 minut, což povede k dalšímu prodloužení čekacích dob! Těchto nových 460 obyvatel (a cca 164 obyvatel z Kaskád IV a Kaskád V, kde též chybí jakékoliv komerční prostory) bude také potřebovat někde uspokojit své občanské potřeby, což potření výstavby nebytových prostor neumožňuje. Navíc to zcela jasně vede k potlačování přirozeného rozvoje městského a podnikatelského života.
 6. příjezdová komunikace – příjezd k domům bude veden pouze ulicí Voskovcova; tzn. dalších cca 200 aut bude moci přijet ke svým novým domovům pouze skrze ulici Voskovcova, žádný další způsob příjezdu a odjezdu nebude možný. Co se stane v případě nehody v ulici Voskovcova? V předložené žádosti navíc zcela chybí dopravní studie!
 7. napojení na stávající kanalizační řád – přes naši usilovnou snahu vymoci na příslušných úřadech dostavbu nové části kanalizace, jejíž část je již vybudovaná a zakonzervovaná v Klukovicích, budou nové tři domy opět napojeny do jednotné barrandovské kanalizační sítě. Odvod dešťových vod bude řešen v dnešní době tolik populárními „jezírky“, odvod splašků ještě více zatíží stávající kanalizaci, která je již nyní na svém maximu.
 8. starý posudek o vlivech na životní prostředí a neexistence EIA – projekt se opírá o Závěr zjišťovacího řízení, jenž dne 29. 11. 2013 vydal Odbor životního prostředí Magistrátu hlavního města Prahy. Ten byl přitom vydán pro předchozí územní řízení na výstavbu původně plánovaných 7 budov. Již v tomto zjišťovacím řízení bylo zmíněno, že Hlavní město Praha uvedlo, že záměr nelze akceptovat a je nutné jej uvést do souladu s platným územním plánem, mimo jiné i z těchto důvodů:
  1. záměr neobsahuje žádný návrh veřejného vybavení
  2. záměr nepočítá s výstavbou infrastruktury, pouze těží ze stávajícího území
  3. ze záměru není zřejmé, od jakého místa se počítá výška podlaží

Přesto již tehdy OŽP MHMP došel k závěru, že záměr nemá významný vliv na obyvatelstvo, a

proto nebude posuzován podle § 7 zákona č. 100/2001 Sb., o posuzování vlivů na životní

prostředí, tzn. že nebude zapotřebí zpracovávat posudek EIA! K problému nulové veřejné

vybavenosti OŽP MHMP stanovil developerovi podmínku „Projednat s městskou částí případnou

potřebu umístění veřejného vybavení na plochách sousedících se záměrem“.