Vývoj kauzy Západní Barrandov

Přehledný vývoj v oblasti západní části Barrandova

 

Červen 2020

 • Zastupitelstvo MČ P-5 dne 23. 6. 2020 projednalo a schválilo předloženou územní studii a odsouhlasilo, že tato studie bude podkladem pro změnu územního plánu v rozvojové oblasti západního Barrandova

 

jaro 2020

 • Rada MČ P-5 schválila finální verzi územní studie a doporučila ji k projednání na nejbližším zastupitelstvu

 

Říjen 2019

 • naše připomínky z veřejného projednání na VÚR byly do studie zapracovány
 • tuto verzi územní studie již považujeme za přijatelný kompromis a vydáváme pozitivní stanovisko k jejímu dalšímu projednávání
 • současně však doporučujeme a vyzýváme MČ P-5, aby bedlivě pozorovala, zda projekty barrandovských developerů odpovídají podmínkám studie a zasíláme několik námětů, na co konkrétně si dát při schvalování územních rozhodnutí pozor
 • současně navrhujeme některé návazné dílčí kroky, které se zaměřují více na detail, než jak to bylo možné v územní studii

 

Září 2019

 • dne 3. 9. 2019 na veřejném jednání Výboru pro územní rozvoj představil ateliér A69 svoji přepracovanou územní studii
 • studie vypadala mnohem zdařileji než ta představovaná na jaře 2017, avšak v několika bodech stále nerespektovala požadavky veřejnosti, a tak jsme proti nim vznesly připomínky
 • VÚR po bouřlivé diskusi přijal usnesení, že naše připomínky odbor územního rozvoje zpracuje a připraví Radě MČ P-5 k posouzení

  

podzim 2018

 • po proběhlých komunálních volbách se radním pro územní rozvoj stal p. Doležal, což způsobilo zásadní zlepšení v jednání s naším spolkem
 • radní Doležal s námi začal intenzivně komunikovat a navázal na základy, které vytvořil předchozí starosta Richter
 • začala jednání mezi radnicí, naším spolkem a developery nad podobou územní studie na rozvoj západního Barrandova

 

jaro 2018

 • ptáme se po osudu územní studie a požadujeme její přepracování, a aby nová územní studie byla projednávána s veřejností a veřejnosti řádně prezentována
 • MČ P-5 vydává pokyn k přepracování a dokončení studie

 

podzim 2017

 • starosta Richter začíná zprostředkovávat jednání mezi naším spolkem, radnicí a Finepem
 • výsledkem jsou tři smlouvy o spolupráci mezi Finepem na jedné straně  a Spolkem, MČ Praha 5 a SVJ Kaskády II na straně druhé. Všechy smlouvy Finep zavazují zajistit při budoucí výstavbě min. 1 parkovací místo na byt a tam, kde toho nedosáhnou, přispějí MČ na výstavbu parkovacího domu na západním Barrandově částkou 50.000,- na místo. Finep zajistí i projekční práce do výše 1,4 mil. Kč.
 • dále Finep navýší plochy komerčních prostor. V  UR2 bude supermarket a celková plocha nebytovek dosáhne 1025 m2. V UR3 by měla být restaurace s pivovarem a celková plocha komerce bude 850 m2. Další plochy budou v rámci polyfunkčního domu o ploše 2.669 m2 (UR4).
 • Finep se zavázal ke snížení budovy C o 1 patro (UR1) a k provozování pobočky Pošta Partner po dobu min. 3 let ve svých prostorách ve Voskovcově ulici. Finep na všechny závazky poskytne finanční garance.
 • důležitou součástí smlouvy se Spolkem Za lepší Barrandov je dohoda o informování a včasném řešení případných problémů v průběhu výstavby. V současné době již probíhá jednání o řešení staveništní dopravy mimo obydlené území.

 

Září 2017

 • majoritní developer Finep nadále uplatňuje své dosavadní praktiky, které mu za starostování MUDr. Klímy procházely a podává žádost o úpravu územního plánu na některých svých pozemcích spočívající v navýšení koeficientu obytné funkční plochy o cca 74%
 • spolek Za lepší Barrandov inicuuje petici požadující uzavření dohody mezi městem a investory, která bude výhodná pro obě strany a jež by stanovila garantovanou kompenzaci pro naši městskou část. Taková kompenzace, ať již finanční nebo ve formě směny pozemku, by měla být použita k výstavbě infrastruktury, veřejné vybavenosti a sportovišť v této oblasti.
 • petici na Zažij Barrandov jinak podepsalo 180 občanů, včetně starosty Richtera, petice byla distribuována k podpisu mezi další občany i po skončení akce Zažij Barrandov jinak

 

jaro 2017

 • na přelomu dubna/května byl konečně ze své funkce odvolán kontroverzní starosta Klíma
 • práce na územní studii jsou pozastaveny

 

Březen 2017

 • architektonická kancelář A69 předložila dne 7. 3. 2017 první verzi územní studie
  • tato verze jde absolutně na ruku developerům, jejichž jediným zájmem je vytěžit ze zastavěného území co nejvíce a nezajímat se o dopady výstavby na okolí
  • studie navrhuje navýšit zastavěnost na dvojnásobek toho, co povoluje současný územní plán
  • studie postrádá komerční prostory, dostatek parkovacích stání a žene budovy do nesmyslné výšky, která neodpovídá koloritu dosavadní zástavby
  • studie oproti současnému územnímu plánu výrazně snižuje plochy pro veřejnou vybavenost
  • namísto dětského hřiště u konečné tramvaje navrhla vystavět tři budovy
 • spolek zásadně odmítá předloženou verzi územní studie, a proto jsme dne 15. 3. 2017 zaslali na Výbor pro územní rozvoj MČ Praha 5 naše stanovisko, aby studie byla projednána s veřejností a drobnými vlastníky okolních pozemků a nikoliv jen s developery a aby vznesené   připomínky byly do studie zapracovány
 • návrh na zrušení dětského hřiště u konečné tramvaje vyvolal silnou nevoli všech barrandovských občanů, která vyústila v sepsání petice proti tomuto záměru
 • petici během pár dnů podepsalo 1700 občanů, včetně dětí
 • petici podpořil i MHMP (majitel pozemku) a radnice MČ Praha 5, takže k zastavění hřiště nedojde !

 

Září 2016

 • Podle informací od architektů A69 se dá očekávat první výstup urbanistické studie k veřejnému připomínkování

Březen 2016

 • Dne 8. 3. 2016 se na ÚMČ Praha 5 konala schůzka zástupců MČ Praha 5 a architektonické kanceláře A69 s laickou i odbornou veřejností.
 • Výsledky dotazníku Barrandov není OFF byly předány jako vstup do urbanistické studie společnosti A69 – architekti .

 Leden – únor 2016

 • ve dnech 19. 1. – 29. 2. 2016 náš spolek spustil elektronický průzkum veřejného mínění Barrandov není OFF, v němž se obyvatelé (nejen) Barrandova mohli vyjádřit k další plánované výstavbě v západní části Barrandova. Výsledky průzkumu jsou k nahlédnutí na této stránce.
 • Společnost A69 – architekti podepsala s MČ Praha 5 smlouvu na zpracování nové urbanistické studie Barrandova.

Říjen 2015

 • na Výboru pro územní rozvoj MČ Praha 5 konaném dne 6. 10. 2015 se projednávalo zadání studie „Západní Barrandov“. Ve druhém kole byla vybrána pro zpracování studie firma A69 – architekti – www.a69.cz.

Květen 2015

 • Dne 18. 5. 2015 navštívil západní část Barrandova náměstek primátora Hlavního města Prahy p. Matěj Stropnický za doprovodu místostarosty MČ P-5 p. Lukáše Budína, radního MČ P-5 p. Petra Hnyka, vedoucího Odboru územního rozvoje MČ P-5 p. Jiřího Tuvory, člena představenstva společnosti Finep p. Michala Kociána a dalších osob, kde se setkal se zástupci našeho spolku a vyslechl naše argumenty proti změně ÚP navrhované Finepem.
  P. Budín a p. Tuvor všechny ujistili, že na rozvoj západní části Barrandova bude zpracována nová územní studie, kde budou zapracovány připomínky všech stran, a že do procesu jejího vytváření budou přizváni zástupci našeho spolku.
 • Dne 14. 5. 2015 náš spolek zaslal místostarostovi p. Budínovi podněty k zadání studie „Rozvoj sídliště Barrandov“ – text je zde.
 • Dne 12. 5. 2015 revokovala RMČ P-5 na svém 21. zasedání své usnesení č. 12/337/2015 ze dne 17. 3. 2015 s tím, že konkrétní detaily projednávané změny vyplynou z aktualizované územní studie a uložila vedoucímu Odboru územního rozvoje zadat vypracování územní studie „Rozvoj sídliště Barrandov“ (viz Usnesení č. 21/646/2015).

 

Duben 2015

 • Dne 16. 4. 2015 se zástupci spolku zúčastnili 4. zasedání ZMČ P-5 a interpelovali na něm RMČ P-5, aby se řídila doporučením VÚR, tj. aby revokovala své usnesení ze dne 17. 3. 2015. Text interpelace naleznete zde.
 • Interpelaci na starostu pana Klímu také podal Mgr.Zdeněk Doležal (zastupitel MČ P-5 za ODS) – text interpelace zde.
 • Dne 7. 4. 2015 se zástupci spolku zúčastnili jednání Výboru pro územní rozvoj (VÚR) , kde místostarosta p. Budín předložil návrh na opětovné projednání žádosti Finepu o změnu ÚP; VÚR přijala usnesení požadující pozastavit projednávání změny ÚP, o niž požádal Finep, a doporučila RMČ revokovat své usnesení ze dne 17. 3. 2015.
 • RMČ však na svém dalším zasedání zcela ignorovala doporučení VÚR a jednohlasně odmítla zařadit bod týkající se dalšího projednávání změny ÚP do svého programu.

 

Březen 2015

 • Dne 17. 3. 2015 revokovala stejná RMČ P-5 na svém 12. zasedání své usnesení č. 6/2076/2014 ze dne 16. 12. 2014 a přijala jednohlasné stanovisko k návrhu změny ÚP týkajícího se území MČ P-5, že pro další zadání změny nepožaduje nezvyšovat celkové množství hrubé podlažní plochy území oproti platnému ÚP (viz Usnesení č. 12/337/2015) = tzn. že změnila názor a vyhověla žádosti Finepu o změnu ÚP. Finepu tím otevřela dveře k  výstavbě bytových domů v lokalitě západního Barrandova v množství vyšším o 120% oproti původnímu ÚP.
 • Členové spolku tuto „kličku“ okamžitě podchytili a požádali místostarostu p. Budína, jenž je na radnici zodpovědný za územní rozvoj, o vysvětlení.
 • V této věci také podal Mgr.Zdeněk Doležal (zastupitel MČ P-5 za ODS) interpelaci na místostarostu pana Budína – text interpelace a odpověď zde.

 

Prosinec 2014

 • Dne 16. 12. 2014 přijala RMČ P-5 (nově ustanovená po volbách z října 2014) na svém 6. zasedání jednohlasné stanovisko k návrhu na změny v ÚP týkajícího se území MČ P-5, že pro další zadání změny požaduje nezvyšovat celkové množství hrubé podlažní plochy území oproti platnému ÚP (viz Usnesení č. 6/2076/2014) = tzn. RMČ nevyhověla žádosti Finepu a požadovala dodržení platného ÚP.

 

Únor 2014

 • Firma AHK architekti s.r.o. připravila dokument „Barrandov- Západ, urbanistická studie“. Urbanistická studie a související návrh změny územního plánu vychází nepokrytě vstříc zájmům investorů a nijak se nezajímá o dopad na současné obyvatele, kvalitu života v této části Prahy a životní prostředí, jmenovitě Prokopské údolí. Navrhovaná změna požaduje navýšit plánovanou výstavbu o 120% oproti platnému ÚP a požaduje oproti tomu razantně omezit plochy veřejné vybavenosti.

 

Listopad 2013

 • Z podnětu fy Finep byla bývalým vedením MČ P-5 podána žádost o změnu ÚP, a to na základě urbanistické studie, jejíž vypracování bylo zadáno firmě AHK architekti s.r.o. „Barrandov – Západ, urbanistická studie“, AHK architekti s.r.o., 02/2014.

 

________________________________________________

Vysvětlivky:

MČ P-5               Městská část Praha 5

RMČ P-5            Rada městské části Praha 5

ÚP                       Územní plán

VÚR                    Výbor pro územní rozvoj městské části Praha 5

ZMČ P-5            Zastupitelstvo městské části Praha 5

 

Napsat komentář

Vaše e-mailová adresa nebude zveřejněna. Vyžadované informace jsou označeny *