Projekt Ranta Barrandov

(aktualizováno v červnu 2019) Projekt Ranta Barrandov na pozemku mezi obytným domem Kaskády a čerpací stanicí OMV se dostal do stadia výstavby a v polovině ledna byly zahájeny stavební práce. Investory jsou společnosti Wassermannova Development s.r.o pro supermarket a sportovní halu, a YIT Stavo s.r.o pro bytové domy. Architektem celého komplexu je ing. Arch. David Cais … Pokračovat ve čtení „Projekt Ranta Barrandov“

(aktualizováno v červnu 2019)

Projekt Ranta Barrandov na pozemku mezi obytným domem Kaskády a čerpací stanicí OMV se dostal do stadia výstavby a v polovině ledna byly zahájeny stavební práce. Investory jsou společnosti Wassermannova Development s.r.o pro supermarket a sportovní halu, a YIT Stavo s.r.o pro bytové domy. Architektem celého komplexu je ing. Arch. David Cais z atelieru Orange Machine.

Obytný soubor sestává ze dvou bytových domů.  Pozemek Bloku 1 má zhruba tvar čtverce a pozemek Bloku 2 tvar lichoběžníku. Objekty nejsou konstrukčně ani provozně propojeny.  Oba bloky jsou mezi sebou odděleny veřejnou komunikací a další veřejná komunikace je odděluje od supermarketu a sportovní haly. S okolní zástavbou se stavba vizuálně dotýká při severní hranici, kde navazuje uličními čárami na blok Kaskády Barrandov. 

Na kompaktní podnoži bytových domů je umístěna vždy čtveřice sekcí. Rozčleněním do více objektů je docíleno optimálního prosvětlení všech prostor a samostatné objekty dovolily díky různým výškám navázat na stávající zástavbu v severní hranici pozemku. Výškové uspořádání odpovídá okolní zástavbě se zohledněním konfigurace terénu a hlavní hmota obou bloků je ve výškové hladině V.

 

Blok I. – bytový dům o 2 podzemních podlažích a o 1 až 7 nadzemních podlažích s celkovou kapacitou 141 bytových jednotek 1kk až 5kk s 12 komerčními jednotkami pro prodej nepotravinového zboží a 145 parkovacích stáních v podzemních podlažích stavby.

Blok II. – bytový dům o 2 podzemních podlažích a o 1 až 8 nadzemních podlažích s celkovou kapacitou 118 bytových jednotek 1kk až 5kk s 5 komerčními jednotkami pro prodej nepotravinového zboží a 129 parkovacích stání v podzemních podlažích stavby.

Parkovací stání jsou  v rámci projektu navrženy jako dvě dvoupodlažní podzemní garáže pod objekty bytového bloku 1 resp. bloku 2. Vjezdy do jednotlivých pater těchto garáží jsou navrženy zcela odděleně. Tři vjezdy jsou napojeny z mezilehlé komunikační větve mezi Blokem 1 a Blokem 2 a jeden vjezd z komunikační větve vedoucí západně vedle Bloku 2. Minimální potřebný počet 246 parkovacích stání je plně uspokojen v navrhovaných podzemních garážích pod jednotlivými objekty projektu, kde je navrženo celkem 274 parkovacích stání. Dalších 85 parkovacích stání v kolmém a podélném uspořádání je pak navrženo na povrchu v rámci parkovacích zálivů celého záměru pro uspokojení stávající deficitu v okolí bytového domu.

Okolí bytových domů bude veřejně přístupné včetně parku umístěného na severní hranici záměru mezi Blokem 1 a Kaskádami Barrandov tvořící „dilatační“ a odpočinkovou zónu. V okolí záměru jsou navrženy pásy zeleně a umístění stromů dále zvyšující kvalitu prostředí.

Projekt splňuje dlouhodobé úsilí Spolku Za Lepší Barrandov o dostatek komerčních prostor a parkovacích míst. Investor též splnil slib minimálního odstupu 25 m od Kaskád i snížení výšky přilehlého domu o jedno podlaží. Bylo tak plně dodrženo Memorandum mezi Wassermannova Development na jedné straně a SVJ Kaskády a Spolkem za Lepší Barrandov na straně druhé podepsané v roce 2016, kdy probíhalo řízení o umístění stavby.  Na podzim 2018 byl podepsán dodatek Memoranda, kde se k původnímu memorandu připojila společnost YIT Stavo. V dodatku je navíc dohodnuta spolupráce a součinnost v průběhu výstavby. Týká se zejména o ustanovení kontaktních osob pro vzájemnou komunikaci a řešení případných problémů v průběhu výstavby, upřesňování harmonogramu výstavby, návrhu sadových úprav mezi bytovým domem Kaskády a novou výstavbou, pasportizace budovy Kaskád, řešení přístřešků pro kontejnery a součinnosti při napojení el. energie v období výstavby.

Mimo to se investoři zavázali minimalizovat negativní vlivy stavby a k náhradě škod, které by mohly vzniknout druhé straně při nedodržení základních parametrů stavby.

Pracovní doba je stanovena ve stavebním povolení ve všední dny 7 – 20, v sobotu a neděli 8 -14 hod, Doba nasazení mechanizmů nepřekročí 60% pracovní doby. Z hlediska ochrany ovzduší jsou podmínky uvedeny na výstřižku z vyjádření Odboru Životního prostředí MČ Praha 5.

Původní harmonogram předpokládal ukončení stavby Bloku 1 současně se supermarketem v dubnu 2021., přičemž zemní práce včetně sítí měly být dokončeny do konce roku 2019 a hrubá stavba Bloku 1 v druhém čtvrtletí 2020. Stavba Bloku 2 měla být  zahájena v březnu 2020 a měla být ukončena spolu se sportovní halou v březnu 2022.

Výstavba bytů probíhá prozatím dle harmonogramu, avšak stavba supermarketu a sportovní haly je ohrožena! Podle informací, které má Spolek k dispozici, se jedná o změnu projektu s ohledem na vlastníka sousedních pozemků, ležících jižně od místa stavby. Doufáme, že naše obavy, že investor Wassermannova Development s. r. o. nakonec žádný supermarket a sportovní halu nepostaví, se nenaplní a věříme, že jejich vybudování nebylo od samého počátku plánováno jen na papíře za účelem získání souhlasného stanoviska k územnímu řízení ze strany Spolku i ze strany sousedního bytového domu Kaskády.  Postup stavby i případné změny projektu budeme nadále sledovat.

Napsat komentář

Vaše e-mailová adresa nebude zveřejněna. Vyžadované informace jsou označeny *