Západní Barrandov

Výsledky průzkumu veřejného mínění Barrandov není OFF

Vydáno 26.3.2016

Dovolujeme si Vás seznámit s výsledky elektronického průzkumu veřejného mínění, jenž probíhal v době od 19. 1. – 29. 2. 2016, a jehož cílem bylo zjistit názorové preference obyvatelstva v souvislosti s  další plánovanou výstavbou na Barrandově a umožnit tak obyvatelům vyjádřit se ke stavu okolí jejich bydliště, k občanské vybavenosti, apod. a tím se částečně spolupodílet na utváření společné lokality.

Svůj názor prostřednictvím dotazníku vyjádřilo celkem 666 respondentů, z větší části šlo o obyvatele západní části Barrandova.

Z výsledků průzkumu vyplývá, že respondenti preferují v daných lokalitách zachovat zeleň ve smyslu parku, tvorbu odpočinkových zón a venkovních i uzavřených sportovišť pro různé typy sportů s důrazem na běžecké, běžkařské, bruslařské a cyklistické tratě, skate park pro mládež a hřiště pro děti. Na základě textových reakcí z položek „jiné“ pak v ideálním případě preferují jen minimální zásah do současného rázu krajiny a pokud, pak s ohledem na blízké chráněné území Prokopského a Dalejského údolí; či takový zásah, který přispěje k rozvoji chráněné oblasti (bio koupaliště, arboretum atp.). Zásadní doplňující odpovědí z položky „jiné“ je pak potřeba další pošty v lokalitě.

Toto bylo platné jak pro oblast vedle benzínové pumpy OMV, tak pro oblast od Kaskád směrem k Holyni a Prokopskému údolí.

Z výsledků průzkumu také vyplývá, že nejméně preferovanou je jakákoliv další zástavba. Na základě textových reakcí z položek „jiné“ pak respondenti doplnili, že má-li být další zástavba nevyhnutelnou, považují za nezbytné zlepšení občanské vybavenosti ve smyslu sportovního, společenského a kulturního vyžití vč. další pošty. Záporné hodnocení získala také výstavba supermarketu. Zde respondenti doplnili, že pokud by měla být realizována výstavba obchodů, preferují raději menší obchody se zbožím domácích obchodníků (řeznictví, pekařství, farmářské produkty, hobby apod.)

Z estetického hlediska by měla případná další výstavba reflektovat blízkost chráněné oblasti Prokopského a Dalejského údolí. Stavby by měly být nízké či snižující se, ekologické a vizuálně vzdušné a prosvětlené. Záporné hodnocení získaly stavby industriálního chrakteru, klasické panelové domy a novostavby, ale také výstřednější architektura typu pop-artu či futurismu.

Výsledky průzkumu již byly předány architektonické kanceláři A69, která je MČ Praha 5 pověřena ke zpracování nové urbanistické studie oblasti západního Barrandova.

Více detailů k výsledkům průzkumu lze nalézt v tomto dokumentu:

Průzkum Barrandov není OFF – výsledky.

Závěrem bychom chtěli poděkovat všem občanům, kteří vyplnili dotazník a vyjádřili tak svůj názor na další rozvoj Barrandova.

Barrandov není OFF  aneb  probíhá průzkum veřejného mínění o budoucím rozvoji Barrandova

Vydáno 19.1.2016

Barrandovské sídliště na pražské náhorní plošině se zhruba 30 tisíci obyvatel patří díky tramvaji, blízkosti Prokopského údolí, těsnému napojení na dálniční síť, ale i relativně blízké dostupnosti centra k těm „lepším adresám“.

Této skutečnosti jsou si velmi dobře vědomi developeři, kteří zde v blízké budoucnosti hodlají dostavit zbytek sídliště, jenž dnes chybí mezi Barrandovským sídlištěm, Holyní a Prokopským údolím.

Sídliště se tedy nezadržitelně rozrůstá, nové bytové domy přibývají, avšak ty se často líbí jen developerům; méně však již obyvatelům vlastního sídliště – ať již z vizuálního hlediska (Ekospol) či z funkčního hlediska a řešení dostatečné občanské vybavenosti v návaznosti na rozrůstající se počet obyvatel Barrandova (Finep i Ekospol). Není proto divu, že (nejen) obyvatelé domů v okolí plánovaných novostaveb se proti další výstavbě bouří, neboť nevědí, jakým způsobem se vlastně bude sídliště rozrůstat – jak vysoké domy a v jakých odstupech se vybudují, zda součástí domů bude i dostatečný počet parkovacích stání, rozvoj infrastruktury, zda ruku v ruce s novými bytovými domy bude vybudována příslušná občanská vybavenost, jaká bude dopravní obslužnost, apod.

Nutnost rozvoje barrandovského sídliště v moderní a kultivované místo k bydlení s adekvátní občanskou vybaveností, kulturním zázemím a dostatkem zeleně i volnočasových aktivit vidí i Úřad městské části Praha 5, jenž nyní připravuje urbanistickou studii na další rozvoj této oblasti. V duchu hesla současného vedení úřadu „Otevřená radnice“, jehož cílem je zapojení občanské iniciativy a veřejnosti do procesu rozhodování o strategických projektech, se spolek Za lepší Barrandov rozhodl vyzvat zejména obyvatele Barrandova a blízkého okolí, aby vyjádřili svůj názor na to, jaké stavby a jejich funkční využití by se jim v další výstavbě líbily, co na Barrandově nejvíce postrádají a co by naopak na Barrandově nechtěli. Výsledky dotazníku budou poté předloženy vedení radnice a zpracovatelům urbanistické studie (Atelier A69 architekti), kteří je, jak doufáme, v připravované studii zohlední.

Pokud chcete ovlivnit budoucí podobu barrandovského sídliště, není nic jednoduššího, než vyjádřit svůj názor prostřednictvím elektronického dotazníku Barrandov není OFF:

http://bit.ly/barrandovnenioff

Zapojte se do průzkumu a pomozte zmapovat názory a potřeby obyvatel Barrandova, možná Vás to v tuto chvíli nepálí, ale za pár let by mohlo.

Udělejme to pro sebe!!!

 

Tramvaj do stanice Chlív

Vydáno 29.12.2015

V posledním čísle časopisu Euro vyšel článek, který se podrobně zabývá problematikou prodloužení tramvaje do polí mezi Holyní a Slivencem. Za prodloužení tramvajové trati, které dnes může využít pouze malé množství obyvatel Prahy, zaplatí Hlavní město Praha celkem 600 miliónů korun.

Nabízí se otázka, zda tato na první pohled nelogická výstavba není pouze další „malou domů“ pro developery (Finep, Ekospol), kteří skoupili v oblasti mezi Barrandovem a Holyní pozemky pro bytovou výstavbu. Nesouhlas s takovou investicí vyjádřili také zastupitelé Pirátské strany při projednávání rozpočtu Hlavního města Prahy na rok 2016 – viz. zde.

V této souvislosti se nám vybavilo jedno jednání Výboru pro územní rozvoj Praha 5 na konci minulého roku, kde zástupce Finepu obhajoval navýšení zastavěnosti oblasti mezi Barrandovem a Holyní oproti platnému územnímu plánu tím, že se takto podaří naplnit kapacitu plánovaného prodloužení tramvaje a ospravedlní se tak tato investice…

Bude také zajímavé sledovat, zda se budou developeři podílet na financování dalších nutných souvisejících investic, jako například výstavba kanalizační stoky do Klukovic (min. 100 miliónů Kč), uliční sítě včetně napojení na ulici U náhonu – K Holyni, či veřejné infrastruktuře (sportoviště, nová pobočka pošty, střední škola, kulturní centrum). Všechny jejich nové projekty jsou pouze obytné domy bez jakýchkoliv prostor pro komerci či veřejné vybavení.

Kompletní znění článku z časopisu Euro si můžete přečíst zde: Euro 51-52: Tramvaj do stanice chlív.

Ve stejném čísle také vyšel další zajímavý článek o plánované výstavbě nového kostela na místě bývalého misijního střediska na sídlišti Barrandov.

NOVÁ VÝSTAVBA V ZÁPADNÍ ČÁSTI BARRANDOVA

Vydáno 23.5.2015

Milí spoluobčané, chceme Vás upozornit na další lumpárnu, kterou nám chtějí naservírovat ziskuchtiví developeři, část našich zastupitelů a příslušní úředníci z Úřadu městské části Praha 5 (MČ P-5) a Magistrátu hlavního města Prahy (MHMP). Jde o budoucí podobu velkého území na západ od Barrandovského sídliště v oblasti vymezené Prokopským údolím, Holyní, Barrandovskou radiálou a ulicí Wassermanovou.

Developerská společnost FINEP, která již na Barrandově postavila několik domů (např. Kaskády II,III, IV a V) podala koncem roku 2013 žádost o změnu územního plánu (ÚP) týkající se celého tohoto území, které je svou rozlohou srovnatelné s plochou současného Barrandovského sídliště.

Finep zde chce vystavět nové sídliště. Nestačí mu však parametry vymezené současným ÚP, v němž se počítá s výstavbou bytů s celkovou podlažní plochou 180.000 m2 pro cca 7000 obyvatel. Ve své žádosti požaduje tuto kapacitu navýšit více než dvojnásobně! Co to znamená? To znamená:

 • vyšší domy a menší odstupy mezi domy
 • znatelné navýšení dopravní zátěže na komunikacích uvnitř Barrandovského sídliště a také na Barrandovské radiále
 • další zatížení infrastruktury současného Barrandovského sídlistě (mateřské a základní školy, pošta, tramvajová a automobilová doprava, kanalizace, sportoviště atd.)
 • posunutí hranice zastavitelné plochy blíže k Prokopskému údolí a ohrožení této unikátní přírodní památky
 • upuštění od postupného snižování výšky domů směrem k Prokopskému údolí
 • ignoranci trendů moderního a logického architektonického řešení, které parkovací plochy umisťuje do suterénů.

Dále Finep požaduje změnu ploch smíšené výstavby (t.j. obytné domy s přízemními plochami vyhrazenými pro obchody a další služby) na čistě obytné plochy. Území vyhrazené v platném územním plánu pro veřejnou vybavenost (školská zařízení, služby pro občany, kulturní zařízení, apod.) jsou nahrazeny tzv. „plovoucími značkami“, což znamená, že již nebudou mít svůj rezervovaný prostor. Zavedení plovoucích značek je jen předstupněm pro jejich pozdější úplné vypuštění. Plochy pro sportoviště požaduje vyloučit zcela. Dále požaduje razantní snížení komerčních ploch. Co to znamená? To znamená:

 • že na Barrandově nebude vybudována tolik potřebná nová pobočka pošty!!!
 • nebude postavena původně plánovaná mateřská škola
 • nebude vybudováno původně plánované sportoviště
 • z Barrandova zůstane i do budoucna jen noclehárna s parkovištěm
 • z Barrandova se nestane plnohodnotná městská část s vlastním občanským životem a vlastní občanskou vybaveností
 • zadušení slibně se rozvíjející sítě maloobchodů a poskytovatelů služeb v docházkové vzdálenosti

 

FINEP je znám jako developer primárně orientovaný na co největší ziskovost svých projektů a proto tento jeho návrh na změnu územního plánu není velkým překvapením. Překvapivá je ale podpora pro tyto plány ze strany některých našich zastupitelů a radních, kteří FINEP v těchto změnách podporují místo toho, aby hájili zájmy občanů a obyvatelů Barrandova.

Výše uvedené změny jsou v procesu projednávání. Právě proces projednávání ÚP a jeho změn je nejvhodnější doba pro zapojení občanů do problematiky územního rozvoje. Právě v tomto procesu mohou občané a občanské spolky budoucí podobu svého okolí nejvíce ovlivnit. V pozdějších rozhodovacích procesech, tj. v územním řízení a ve stavebním povolení již nelze mnoho změnit.

Z tohoto důvodu chce náš spolek aktivně ovlivnit projednávání této změny ÚP a přimět politiky a úředníky, aby začali hájit oprávněné zájmy občanů. Na těchto stránkách budeme pravidelně zveřejňovat informace týkající se této kauzy, jejíž dosavadní vývoj naleznete zde.

Uvítáme samozřejmě i Vaši podporu, ať už tím, že budete informace o této kauze sdílet s dalšími lidmi nebo vyjádříte svůj názor přímo svým zastupitelům.

4 komentáře u „Západní Barrandov“

 1. 1. Nevím, komu „chybí“ (viz Pětka únor 2016, str. 31) „zbytek sídliště“ mezi Barrandovským sídlištěm, Holyní a Prokopským údolím. Mně a mým sousedům zde určitě nechybí.

  2. pokud mi něco chybí, tak je to docela určitě lékařská pohotovost, pro kterou určitě v budově barrandovské polikliniky místo je a budovat nic netřeba.
  Fakt, že když má člověk v noci horečku a bolesti a musí cestovat MHD z Barrandova do Motola (někdy si to zkuste), je ostudný. Taxi Barrandov-Motol a zpět není levná záležitost. Volat kvůli tomu záchranku taky není ideální řešení, lidé v bezprostředním ohrožení života ji potřebují víc.
  Proč na Barrandově není lékařská pohotovostní služba? Vždyť tu bývala. Pak ji dali do Kartouzské, teď až do Motola.

  3. skutečnost, že tady přejdu tram.trať a jsem v lese, kde jsou zajíci, srnky, tetřevi atd. – tj. čistá příroda, je pro mne hodnotou nejvyšší. Proč to znehodnocovat?

  4. proč stavět domy nové, když ty nedávno postavené mají dosud neobsazené byty?

  5. K volnočasovým aktivitám – je tu velmi slušný Akvapark, les a příroda v bezprostřední blízkosti, tak co tu stavět? Tělocvičny jsou ve škole, aktivní kulturní vyžití FZŠ zajišťuje také na slušné úrovni.

  Závěr: další výstavbu tu nepotřebuju a můj názor není zdaleka ojedinělý..

 2. Nesouhlasim s plány Finep na tak megalomanskou zastavbu. Naprosto souhlasim s nazory spolku Za lepší Barrandov a plňe podporují protest proti bezcitne zástavbě naše čtvrťi. Ke mně se připojuje můj manžel a dcera.

 3. Nejen lékářská pohotovost na Barrandově chybí, nýbrž i základní služba praktického lékaře. Když jsem se před rokem na Barrandov přestěhovala, bylo mi několika praktickými lékaři řečeno, že sedm let už nové pacienty nepřijímají. Jejich kapacity jsou vyčerpány. A tak s vysokými horečkami putuji na polikliniku Budějovická a dále do Thomayerovy nemocnice. Je to opravdu zážitek :O(

Napsat komentář

Vaše e-mailová adresa nebude zveřejněna. Vyžadované informace jsou označeny *