Barrandoviny

Článek publikovaný v Barrandovinách na jaře 2017:

Územní studie Barrandov  – jeden velký otazník

Sídliště Barrandov není jenom atraktivní lokalita v blízkosti Prokopského údolí, ale především velké rozvojové území, které leží v hledáčku developerů. Že je nutné zástavbu korigovat, pochopila i městská část, když na podzim roku 2015 vyhlásila výběrové řízení na zpracování územní studie, která měla řešit další rozvoj sídliště v širším kontextu a s participací občanů a zároveň se stát podkladem pro případnou změnu pražského Územního plánu, event. pro nový Metropolitní plán.

Výběrové řízení na zpracování vyhrála společnost A69 – architekti s. r. o. (dále jen „A69“), kulaté stoly s občany proběhly v březnu a první návrh studie měl být prezentován zástupcům radnice v červnu 2016.  Vše tedy bylo slibně nastartováno. Bohužel realita už taková nebyla. Nejenom, že pod taktovkou starosty MUDr. Klímy, který si po rozpadu koalice vzal územní rozvoj na starost, byl termín dokončení studie dvakrát posunut, především ale došlo k navýšení nákladů o téměř 600 tis Kč a to z „důvodů zapracování připomínek majoritních vlastníků v řešeném území“. Kdo jsou majoritní vlastníci, asi není nutné rozvádět. Stejně jako je detailem, že na Barrandově se mezitím staví vesele dál a to i přesto, že starosta Klíma garantoval, že další výstavba na Barrandově musí být v souladu se studií zpracovávanou A69 a že bez souhlasu MČ se zde nic nepostaví. Do současnosti bylo podáno celkem 15 žádostí o územní rozhodnutí, přičemž třem již bylo vyhověno.

Spoustu otázek vyvolává i první návrh prezentovaný zástupcům radnice teď v březnu.  I když je zastavěné území oproti stávajícímu územnímu plánu menší (až na hranu Prokopského údolí se stavět nemá), přesto dochází k celkovému zahuštění výstavby a k téměř dvojnásobnému navýšení plánovaného počtu obyvatel až na neuvěřitelných skoro 14 tisíc., a to vše povětšinou v pětipatrové zástavbě. Snižování podlažnosti směrem k Prokopskému údolí není plánováno. Unese sídliště takovou hustotu obyvatel? Nebudeme každé ráno stát v zácpě, abychom se dostali do práce a děti do školy? Nedostatečně z našeho pohledu byly zohledněny i přání občanů z kulatých stolů, kteří si stěžují zejména na chybějící občanskou vybavenost a problémy s parkováním. Občanská vybavenost je definována velmi vágně, navíc došlo k celkovému snížení funkční plochy pro veřejnou vybavenost a zrušení stávajících parkovacích míst. Zato plánované a vesměs kontroverzní developerské projekty jsou zakresleny ve své plné „kráse“, i když ještě ani nemají pravomocné územní rozhodnutí.  Jako naprostou nehoráznost potom vnímáme zrušení hojně využívaného dětského hřiště u konečné tramvaje. Nejistý je i osud navrhovaného parku. Kdo ho vybuduje a kdo nám zajistí, že v budoucnu nebude také zastavěn?

Naštěstí prezentovaná studie představuje první návrh a tak můžeme doufat, že u něho nezůstane a že veřejnou diskusí nalezené finální řešení bude především ve prospěch sídliště a jeho obyvatel a ne ku prospěchu developerských firem a jejich zisků.  Tomu můžete napomoci i vy sami, aktivní participací na veřejných projednáních studie. Sledujte naše stránky (www.lepsibarrandov.cz), kde se dozvíte bližší informace a kde si můžete stáhnout i kompletní verzi územní studie. 

 

Článek publikovaný v Barrandovinách v září 2016:

Spolek Za lepší Barrandov = hlídací pes rozvoje Barrandova

Již dva roky působí na území Barrandova spolek „Za lepší Barrandov“.  Vznikl z iniciativy několika málo obyvatel objektu Kaskády I, jimž chtěl majitel pozemku sousedícího s tímto domem vystavět pod okny hypermarket, a to způsobem zcela nepřijatelným – před okny a terasami chtěl postavit vysoký val, na něm parkoviště, zásobovací rampy a výměníky zajišťující nepřetržitý provoz vzduchotechniky a za tímto zázemím postavit obrovskou betonovou krabici s vlastním hypermarketem.  Na tento projekt se mu podařilo nalákat i pár vážných zájemců (Tesco, Kaufland). Jelikož však odmítal jakoukoliv diskusi s obyvateli domu, vznikl náš spolek, který se začal tímto bezohledným podnikatelským záměrem systematicky zabývat.

Postupem času jsme zjistili, že bezohlednými stavbami se hodlá zamořit celé nově vznikající sídliště na západním okraji Barrandova. A tak jsme se začali zajímat i o další problémy, které se netýkají jen bezprostředního sousedství domu Kaskády I, viz:

  • přetížená kanalizace na Barrandově
  • Finep – nevhodná výstavba 7 dalších bytových domů
  • Ekospol – výstavba 4 předimenzovaných bytových domů
  • nedostatek občanské vybavenosti na Barrandově (nedostatek obchodů, sportovišť, ordinací praktických lékařů, absence další pošty, apod.) v kontrastu s narůstajícím počtem obyvatel
  • zhoršující se parkování a celková dopravní situace na Barrandově
  • návrh na změnu územního plánu iniciovaný Finepem, který chce dále navýšit množství a výšku zástavby a tím ještě dále zhoršit problémy s chybějící občanskou vybaveností, dopravou a parkováním

Ruku v ruce s tím se na nás začali obracet a podílet se na aktivní spolupráci i obyvatelé ostatních barrandovských domů, jimž rozvoj našeho sídliště též leží na srdci. Začali jsme dále navazovat kontakty i s ostatními spolky působícími na území Prahy 5, s nimiž koordinujeme některé naše činnosti. Na Úřadě MČ Praha 5 jsme si za dobu naší existence vybudovali pověst spolku, jenž pozorně hlídá veškeré aktivity související s dalším rozvojem barrandovského sídliště a v případě potřeby vstoupí do hry.

Čím více jsme do problematiky povolování staveb pronikali, tím více jsme zjišťovali, že se jedná o plíživou, avšak o to více nebezpečnou hrozbu s pevnými vazbami na politiky a úředníky nejen na Praze 5, nýbrž i na vyšších místech. Zjistili jsme, že zajímat se o stavbu v momentě zahájení její výstavby je pozdě, neboť v té době má investor již všechna platná povolení v ruce (bez ohledu na to, jak je získal). To stejné platí i pro etapu rozhodování o stavebním povolení. Zajímat se o stavbu v momentě zahájení řízení o územním rozhodnutí (tento proces předchází vydání stavebnímu povolení) je až na ojedinělé výjimky též pozdním řešením. Investor je již s povolovacími institucemi (a osobami) v té době dohodnut na všem, co je pro vydání takového povolení nezbytné.

Účinným způsobem, jak včas zamezit výstavbě nových nepotřebných staveb, resp. ovlivnit podobu našeho sídliště a zajistit výstavbu jen potřebných staveb, je:

  • zajímat se o podobu územního plánu v našem obvodu a bedlivě sledovat všechny návrhy na jeho změny (jedná se o dlouhodobý a v podstatě nepřetržitý proces)
  • sledovat všechny aktualizace právních norem týkajících se územního rozvoje a povolování staveb
  • bedlivě sledovat úřední desku Odboru životního prostředí na Magistrátu hlavního města Prahy, jenž vydává posudek vlivů plánované stavby na životní prostředí (tento posudek musí být zpracován vždy před podáním žádosti o územní řízení)
  • všímat si svého okolí a v případě, že na nějakém nezastavěném pozemku probíhají zeměměřické práce či máte pocit, že se tam děje něco neobvyklého, okamžitě začít pátrat po příčině

Všichni víme, že jedinec toho vždy zmůže méně než organizovaná skupina. Chcete-li se však zapojit do boje za kvalitní rozvoj Barrandova v plnohodnotnou a životu příjemnou městskou část, můžete tak učinit prostřednictvím našeho spolku. Pokaždé, když si všimnete či se dozvíte (byť i jen šeptandou) o plánované výstavbě, dejte nám vědět. Možná se již příslušnou kauzou zabýváme, ale možná se o ní od Vás dozvíme poprvé.  Tak jako většině barrandovských obyvatel, tak i nám leží na srdci, aby naše sídliště vzkvétalo a aby se rozšiřovalo jen o smysluplné a plně funkční domy, nikoliv jen o neživé noclehárny bez dostatku parkovacích míst a potřebné občanské vybavenosti. Proto v podstatě nepřetržitě sledujeme dění nejen na Úřadě MČ P-5, ale též na Magistrátu hl. m. Prahy, IPR a všech dalších úřadech, které mají s územním rozvojem a stavební činností na Barrandově co do činění. Stal se z nás takový „hlídací pes rozvoje Barrandova“, který v případě zjištění nekalého úmyslu okamžitě začne štěkat, případně i kousat.

Že naše práce není marná, nám potvrdil výsledek našeho boje v kauze, kvůli které jsme vlastně vznikli. Po dvou letech boje je nyní jasné, že KAUFLAND na Barrandově, resp. na pozemku č. 1798/17 stát nebude!!!!! Kaufland poté, co jsme s ním opakovaně jednali a v důsledku našich rozsáhlých občanských aktivit, pozastavil svůj zájem o stavbu hypermarketu a autor nápadu, tj. majitel pozemku, svůj pozemek prodal novému vlastníkovi.  Samozřejmě jsme neusnuli na vavřínech. Dění na tomto pozemku sledujeme i nadále a jsme s novým majitelem v aktivním kontaktu.

 Doufáme, že budeme úspěšní i v našich dalších kauzách. Více informací o našem spolku a ke sledovaným problematikám naleznete na našich webových stránkách: www.lepsibarrandov.cz .