Stane se územní studie rozvoje Barrandova nástrojem prosazení developerských zájmů?

V loňském roce vyhlásila MČ Praha 5 výběrové řízení na zpracování územní studie, která bude řešit další rozvoj sídliště Barrandov a zároveň se stane podkladem pro případnou změnu pražského Územního plánu, event. pro nový Metropolitní plán. Jak se vyjádřili samotní radní, tak budoucí rozvoj Barrandova má být smysluplný a ohleduplný a zároveň by měl přinést … Pokračovat ve čtení „Stane se územní studie rozvoje Barrandova nástrojem prosazení developerských zájmů?“

V loňském roce vyhlásila MČ Praha 5 výběrové řízení na zpracování územní studie, která bude řešit další rozvoj sídliště Barrandov a zároveň se stane podkladem pro případnou změnu pražského Územního plánu, event. pro nový Metropolitní plán. Jak se vyjádřili samotní radní, tak budoucí rozvoj Barrandova má být smysluplný a ohleduplný a zároveň by měl přinést oživení této lokality, ať už se to týká služeb, volnočasových aktivit, aj. Projekt to měl být tedy ambiciózní, neboť územní studie měla řešit problematiku dané lokality v širším kontextu, tedy nejenom po stránce urbanistické, ale i z pohledu občanské vybavenosti, dopravního řešení, včetně pěších a cyklistických vazeb.

Výběrové řízení na zpracování vyhrála společnost A69 – architekti s. r. o. (dále jen „A69“), s níž radnice podepsala smlouvu začátkem února 2016. Rada MČ Praha 5 tak ukázala, že má chuť dostát svému předvolebnímu slibu vytvořit „Otevřenou radnici“, jehož cílem bylo zapojení občanských iniciativ a veřejnosti do procesu rozhodování o strategických projektech.

V době zadání územní studie měl náš spolek Za lepší Barrandov shodou okolností spuštěnou dotazníkovou anketu „Barrandov není OFF“, v níž obyvatelé Barrandova a okolí vyjadřovali svůj názor na budoucí vývoj sídliště. Výsledky ankety jsme poskytli jak vedení radnice, tak i ateliéru A69, jako jeden ze vstupních podkladů pro připravovanou územní studii. Oba subjekty slíbily, že výsledky ankety budou zohledněny. Počátkem března proběhlo veřejné setkání s občany, kde radnice představila svůj záměr a taktéž vyzvala občany k aktivní participaci mimo jiné i formou účasti na kulatých stolech, které měly být dalším z podkladů pro zpracování územní studie.

První návrh studie měl být dle původního harmonogramu prezentován zástupcům radnice v červnu 2016, veřejnost měla své připomínky k návrhu vyjádřit po prázdninách. Vše tedy bylo nastartováno velmi slibně. Bohužel původní optimismus nás opustil po převratu na radnici městské části koncem dubna letošního roku.  Byli odvoláni 3 radní ze strany Zelených (včetně radního Budína  odpovědného za územní rozvoj) a došlo k razantní personální obměně Výboru pro místní rozvoj (dále jen „VÚR“) a následnému přeskupení kompetencí, kdy nově složená Rada městské části svěřila problematiku územního rozvoje  do kompetence TOP 09, v čele se starostou Klímou.

I když ještě v květnu tohoto roku starosta na VÚR garantoval, že další výstavba na Barrandově musí být v souladu se studií zpracovávanou A69 a že bez souhlasu MČ se zde nic nepostaví, opak je bohužel pravdou.  Do současnosti bylo podáno celkem 15 žádostí o územní rozhodnutí, přičemž třem již bylo vyhověno. Po územní studii ani vidu ani slechu a zřejmě ještě dlouho nebude, neboť v září došlo k podepsání dodatku ke smlouvě mezi MČ P-5 a ateliérem A69, na jehož základě došlo k posunům termínů pro předložení prezentace prvního návrhu zástupcům radnice na prosinec.  Představení veřejnosti (bude-li se vůbec konat) je plánováno na leden 2017, tj. dochází ke zpoždění o půl roku!!!.

Jak si toto vysvětlit? Hájí městská část zájmy občanů a nebo developerů a prodloužením termínů se jim snaží umést cestičky pro jejich projekty? V kontrastu podaných žádostí o územní rozhodnutí se jenom těžko dá uvěřit, že nejde o žádné zákulisní hry a celá situace je v pořádku. V této souvislosti stojí za zmínku i interpelace podaná zastupitelkou strany Zelených. Na otázku proč dochází k prodlužování termínů zpracování územní studie a zda jsou developeři požádáni, aby se svými žádostmi vyčkali na dokončení studie, pan starosta dne 19. 10. 2016 odpověděl, že důvodem k posunutí termínu je, mimo jiné i jednání se zástupci obyvatel a občanských sdružení, shromažďování jejich podnětů, jejich vyhodnocování a zapracování do zadání. To je však lež jako věž! Od 28. 4. 2016, kdy se změnilo vedení radnice a oblast územního rozvoje byla přidělena přímo starostovi Klímovi, neproběhlo žádné jednání se zástupci obyvatel Barrandova či jakýmkoliv barrandovským občanským spolkem.

Alibisticky působí i starostův apel na developery, „…aby své záměry konzultovali se zpracovatelem územní studie spol. A 69 – architekti, s.r.o. pro dosažení souladu, popř. aby vyčkali do doby vypracování studie…“ Proč tedy pan starosta prosadil, aby Městská část Praha 5 nepodala odvolání proti vydanému územnímu rozhodnutí na finepáckou výstavbu z června tohoto roku (o této kauze jsme psali v tomto článku)? Argument, že A69 s plánovanou výstavbou jistě počítají a územní studii aktuálnímu vývoji přizpůsobí, nesvědčí zrovna o tom, že by starostovi na Barrandovu záleželo.

Co říci závěrem? Je smutné pozorovat, jak z původního bohulibého záměru vtáhnout do procesu rozvoje barrandovského sídliště jeho obyvatele a reflektovat v nové výstavbě potřeby stávajících i nových obyvatel Barrandova, nezbylo vůbec nic. Z územní studie zpracovávané ateliérem A69 se po změně vedení radnice MČ P-5 stal pouhý účelový dokument, který si starosta Klíma a jeho přisluhovači z obměněné Rady MČP-5 přiohnou při každé příležitosti tak, jak se jim zlíbí, resp. jak se zlíbí developerům, zejména Finepu. Ateliér A69 se těšil na zpracování ambiciózního projektu; ve svých představách chtěli vytvořit z Barrandova plnohodnotnou městskou čtvrť se svým vlastním městským životem, plným občanské vybavenosti a respektujícím návaznost Barrandova na přírodní park Prokopské údolí. Bohužel, od té doby, co má územní rozvoj na starosti Klíma, je A69 pouhým nástrojem, jak včlenit do územního plánu bezohlednou developerskou výstavbu která nehodlá respektovat akutní potřebu vyřešit nedostatečnou občanskou vybavenosti sídliště, která neřeší smysluplné napojení nových domů na dopravní či technickou (zejména kanalizační síť) infrastrukturu ani palčivý problém parkovacích míst.

Nezbývá se než zeptat pana starosty Klímy: Proč se používají veřejné finance na územní studii, která jde na ruku soukromým developerům na úkor kvalitního urbanismu?  Proč mrháte veřejnými prostředky na prosazení zájmů soukromých investorů, aniž by z toho veřejnost cokoliv měla? Nebylo by vhodnější, kdyby z takto vyhozených veřejných prostředků byla postavená např. nová sportovní hala na Barrandově? Nebo jakákoliv jiná občanská vybavenost, kterou na Barrandově tolik postrádáme?!

Nová hokejová hala na Barrandově

Jak možná víte z médií nebo z informací od MČ Praha 5, městská část zvažuje projekt vybudování hokejové haly na území Prahy 5 ve dvou alternativních lokalitách – jedna je v Jinonicích a druhá na Barrandově. Podle našeho názoru by mohla tato hala zlepšit možnosti aktivního sportování dětí i dospělých na Barrandově. Problematické je ale … Pokračovat ve čtení „Nová hokejová hala na Barrandově“

Jak možná víte z médií nebo z informací od MČ Praha 5, městská část zvažuje projekt vybudování hokejové haly na území Prahy 5 ve dvou alternativních lokalitách – jedna je v Jinonicích a druhá na Barrandově.

Podle našeho názoru by mohla tato hala zlepšit možnosti aktivního sportování dětí i dospělých na Barrandově. Problematické je ale místo, které pro vybudování haly nabízí městská část. Jejím současným záměrem je halu vybudovat na místě stávajících tenisových kurtů u základní školy V remízku. Toto místo je podle našeho názoru velmi nevhodné. Jednak by došlo k likvidaci velmi využívaných tenisových kurtů a fungujícího tenisového oddílu – tím by paradoxně byla popřena výhoda zlepšení sportovních možností na Barrandově.

Druhým problémem je nutnost vybudovat poměrně velké parkoviště u haly a tím také následně zavléct značnou související dopravu do oblasti, která je dnes klidnou čtvrtí a je v blízkosti základní školy.

Tyto důvody pěkně shrnuli ve své výzvě lidé ze Spolku rodičů V Remízku – rozhodli jsme jej proto zde zveřejnit v plném znění.

Přikládáme také ke stažení a případnému podepsání související petici: Petice proti výstavbě hokejové haly u školy V Remízku

 

Dobrý den!

Obracíme se na Vás ve věci záměru stavby hokejové haly v prostoru venkovního hřiště naší školy.

Jak jste se mohli dočíst v nejnovějším vydání časopisu Pětka, hodlá soukromý investor s podporou MČ Praha 5 vybudovat na území Prahy 5 hokejovou halu. Pro tento záměr byla vypracována studie. Prohlédnout si ji můžete na našich webových stránkách www.osvremizku.cz.

Ve studii jsou zpracovány návrhy pro dvě lokality. Jednou z nich je prostor venkovního hřiště naší školy.

Pro Vaši lepší orientaci je v příloze tohoto emailu letecký snímek školního hřiště a zákres navrhovaného záměru do tohoto snímku.

Škola, stejně jako družina, s tímto záměrem nesouhlasí a my bychom ji za Spolek rodičů chtěli v tomto názoru podpořit. Podle našeho názoru:

1/ Není akceptovatelné, zrušit dvě víceúčelová hřiště a tenisové kurty, které využívá škola na tělocvik a družina pro své aktivity (celoročně) a nahradit je halou (sezónní), která pro školu a družinu v tomto směru nic nepřináší. Případné bruslení v rámci tělesné výchovy (není jasné, zda by bylo placené a jaká by byla výše případného vstupného) nenahradí různorodost aktivit, které na školním hřišti probíhají

2/ V textu studie se sice píše, že příjezd na parkoviště před halou bude od bazénu, ale na obrázku je zakreslen příjezd ul. V Remízku, kterou se naopak v rámci probíhajícího projektu Bezpečné cesty do školy snažíme zklidnit

3/ Hala zabere prostor hřišť a tenisových kurtů, jak je inzerováno. Ale parkoviště pro více než 50 aut s přilehlou komunikací zabere další prostor u atletického oválu – těsně s ním sousedí.

4/ Přístup ze školy na atletický ovál by byl přes silnici a parkoviště. Toto je umístěno do prostoru mezi pavilonem tělocvičen a hřištěm družiny na jedné straně a venkovním sportovním areálem na straně druhé.

5/ Parkoviště a přilehlá komunikace jsou naplánovány na místě stávajícího chodníku k tělocvičnám. S tím souvisí:

      – bude chodník nahrazen novým nebo se bude chodit silnicí?

      – výfukové plyny z aut budou dýchat děti na atletickém oválu, děti na hřišti družiny u školy a také všichni v tělocvičnách.

6/ Na Barrandově jsou i jiná vhodnější místa určená územním plánem pro sportoviště – např. plocha u ul. Grussova (viz. žlutá plocha s písmeny SP v příloze tohoto emailu označené „výřez územního plánu HMP“). Tam je zelená louka, nic by se rušit nemuselo a dopravní napojení je daleko lepší.

Pokud souhlasíte s výše uvedenými argumenty, vyjádřete, prosím, svůj názor v anketě na stránkách MČ Praha 5 – http://www.praha5.cz/cs/dokument/urad/211921-anketa-na-tema-pripadne-stavby-hokejove-haly-v-praze-5

Zároveň bychom Vás chtěli poprosit o podpis pod výše uvedené stanovisko během listopadových třídních schůzek. Podepsané archy pak chceme předat MČ Praha 5 jako stanovisko rodičů dětí naší školy. Návrh našeho stanoviska najdete také v příloze.

S pozdravem

Barbora Tesková

Spolek rodičů V Remízku

Stanovisko spolku rodičů V Remízku

Orientační zákres hokejové haly
Orientační zákres hokejové haly

Bytový a komerční projekt Wassermannova

O využití pozemku přiléhajícím k ulici Wassermannova mezi stávajícím bytovým domem Kaskády I a čerpací stanicí OMV  je mezi investory a developery historicky velký zájem. Prvním projektem byl v letech 2004 – 2006 záměr vybudovat hypermarket Tesco. V letech 2014 – 2015 pak zde plánovala postavit svůj hypermarket pro změnu firma Kaufland. Oba projekty se … Pokračovat ve čtení „Bytový a komerční projekt Wassermannova“

O využití pozemku přiléhajícím k ulici Wassermannova mezi stávajícím bytovým domem Kaskády I a čerpací stanicí OMV  je mezi investory a developery historicky velký zájem. Prvním projektem byl v letech 2004 – 2006 záměr vybudovat hypermarket Tesco. V letech 2014 – 2015 pak zde plánovala postavit svůj hypermarket pro změnu firma Kaufland. Oba projekty se podle našeho názoru do dané lokality přímo sousedící s bytovou zástavbou nehodily, a to nejenom pro svou předimenzovanost, ale také pro neochotu obou investorů přizpůsobit architekturu stavby svému okolí. Obě firmy chtěly postavit obchody co nejlevněji a navrhovaly tak postavit standardní prefabrikované haly obklopené velkým parkovištěm. I díky odporu ze strany místních obyvatel Barrandova nakonec k realizaci těchto plánů nedošlo.

Na jaře tohoto roku pozemek koupila skupina soukromých investorů sdružených ve Wassermannova Development s.r.o. s cílem postavit zde komplex bytových a komerčních prostor. Přípravou architektonického konceptu byla pověřena firma C.A.I.S. architekti. První koncepty byly prezentovány na výboru pro územní rozvoj Prahy 5 v dubnu a červnu tohoto roku.

Projekt Wassermannova - celková situace
Projekt Wassermannova – celková situace

Projekt Wassermannova se skládá z celkem čtyř objektů: dvou obytných domů, prodejny potravin o ploše 1000 m2 a menší sportovní haly. Obytné domy sousedí se stávajícím domem Kaskády I, prodejna a sportovní hala jsou pak na straně čerpací stanice.

Každý z obytných domů se skládá ze čtyř propojených bloků různé výšky (4 až 8 nadzemních pater ) tvořící dohromady zhruba čtvercový útvar. Oba domy budou mít dohromady 270 bytů a v části jejich parteru jsou plánovány komerční prostory. Vnitrobloky obou domů budou privátní. Počítá se s výstavbou celkem 430 parkovacích míst, z nichž většina bude v podzemí domů. Také prodejna bude mít své podzemní garáže.

Dopravní obslužnost bude řešena primárně z vrchní části Wassermannovy ulice, výjezd bude naproti současnému výjezdu od akvaparku.

Vizualizace projektu Wassermannova - pohled z jižní strany
Vizualizace projektu Wassermannova – pohled z jižní strany

Developer nyní připravuje podklady pro územní rozhodnutí, s výstavbou se počítá v letech 2018 až 2019.

 

Pohled našeho spolku

Bytové domy mají podle našeho názoru velkou kapacitu, která dále zatíží nedostatečnou infrastrukturu na Barrandově (doprava, zdravotní péče, pošta apod.). Investor také beze zbytku „vytěžuje“ horní limit hrubé podlažní plochy stanovený v územním plánu.

Na druhou stranu vidíme několik pozitivních bodů, kterými se tento developer liší od projektů Finepu a Ekospolu:

 • Domy budou mít podle všeho dostatečnou kapacitu parkovacích míst. Přebytečná auta tedy nebudou zaplavovat okolí tak, jak se to děje u projektů Finepu.
 • Developer počítá s výstavbu komerčních prostor v parteru domů a navíc postaví samostatný supermarket a sportovní halu. Tímto se rozšíří nabídka lokálních služeb, které v této části Barrandova chybí a navíc vzniknou nové místní pracovní příležitosti. Toto je opět v ostrém kontrastu s Finepem a Ekospolem, jejichž projekty jsou čistě bytové a v parterech domů umisťují garážové patro.
 • I architektonicky je tento projekt zajímavý a převyšuje ostatní projekty v této lokalitě (s čestnou vyjímkou domu Kaskády I).
 • Investor se nebrání diskuzi se stávajícími obyvateli Barrandova ohledně parametrů projektu. Po diskuzi s naším spolkem snížil podlažnost některých částí domu a plánuje navrhnout a zainvestovat parkovou úpravu prostoru mezi novými domy a domem Kaskády I.

Jsme na Facebooku!

Od října nás můžete nově sledovat  i na Facebooku, kde jsme založili facebookové stránky spolku na adrese  https://www.facebook.com/lepsi.barrandov . Podobně jako na našem webu, i zde vám budeme přinášet aktuální informace týkající se zejména rozvojových a developerských kauz v oblasti Barrandova. Facebook chápeme ale i jako komunikační platformu, a proto budeme rádi, když nás podpoříte a … Pokračovat ve čtení „Jsme na Facebooku!“

Od října nás můžete nově sledovat  i na Facebooku, kde jsme založili facebookové stránky spolku na adrese  https://www.facebook.com/lepsi.barrandov .

Podobně jako na našem webu, i zde vám budeme přinášet aktuální informace týkající se zejména rozvojových a developerských kauz v oblasti Barrandova.

Facebook chápeme ale i jako komunikační platformu, a proto budeme rádi, když nás podpoříte a připojíte své názory nebo komentáře a případně označíte stránku jako oblíbenou.

Doufáme, že se vám budou naše facebookové stránky libit a že i spolu s vámi vytvoříme  příjemný prostor pro sdílení informací a vzájemnou komunikaci  týkající se oblasti Barrandova.

Nový projekt Ekospolu – Obytné domy Werichova

Stavební úřad Prahy 5 oznámil 16.8.2016, že na základě žádosti společnosti Ekospol zahajuje územní řízení na nový bytový projekt označený jako „Obytné domy Werichova“.   Popis projektu Jde o projekt čtyř bytových domů umístěných severně od stávajícího domu Kaskády III na západním konci ulice Werichova, mezi právě stavěným domem Výhledy Barrandov (také od Ekospolu) a konečnou stanicí … Pokračovat ve čtení „Nový projekt Ekospolu – Obytné domy Werichova“

Stavební úřad Prahy 5 oznámil 16.8.2016, že na základě žádosti společnosti Ekospol zahajuje územní řízení na nový bytový projekt označený jako „Obytné domy Werichova“.

 

Popis projektu

Jde o projekt čtyř bytových domů umístěných severně od stávajícího domu Kaskády III na západním konci ulice Werichova, mezi právě stavěným domem Výhledy Barrandov (také od Ekospolu) a konečnou stanicí tramvaje.

Dva z domů mají 8 nadzemních podlaží a další dva 9 nadzemních podlaží. Pod domy jsou umístěny dvoupatrové podzemní garáže, které jsou vždy pro dvojici domů společné. Vrchní patro garáží vystupuje výrazně nad terén, jde v podstatě o mírně zapuštěné první nadzemní patro. Do garáží se bude vjíždět vjezdem ze severu.

Celková kapacita těchto čtyř domů má být 314 bytů, hrubá podlažní plocha je celkem 21174 m2. V podzemních garážích má být místo pro 268 aut, další parkoviště se 103 místy pak bude na povrchu severně od domů.

Architektonicky nejsou domy ničím zajímavé, jde o „krabice“ s půdorysem 45 metrů x 19 metrů a výškou nad terénem 27 metrů orientované delší osou v severojižním směru, vrchní tři patra jsou ustupující. Prostor mezi sousedními dvojicemi domů bude privátní, částečně zaplněný předzahrádkami přízemních bytů. Odstup domů od Kaskád III má být 40 metrů (v tomto prostoru je plánována také tramvajová trať), odstup od Výhledů Barrandov je 35 metrů.

V parteru domů se nepočítá s žádnými prostorami pro obchody a jiné služby, jde o čistě bytové domy, kde uliční prostor v úrovni chodníku budou „zkrášlovat“ výdechy z garážového patra.

Splašková i dešťová kanalizace bude řešena přečerpáváním nahoru do stoky v ulici Werichova. Pro zachycení dešťových srážek má být vybudována podzemní potrubní retenční nádrž o objemu 190 m3.

 

Postoj našeho spolku

Podle našeho názoru jde o další ukázku developerské výstavby, která je zaměřena na maximalizaci zisku pro developera bez ohledu na to, aby výstavba přinesla nějaká pozitiva pro Barrandov a jeho stávající nebo budoucí obyvatele. Stavba nepřináší žádné nové veřejné vybavení, komerční plochy nebo infrastrukturu a pouze těží z již stávající infrastruktury.

Podle územního plánu má být stavba umístěna na ploše označené jako SV-H, kde nelze stavět čistě obytné stavby a minimální podíl ploch pro komerci, služby a občanskou vybavenost má být 40%. Má to i svou logiku, jelikož stavba leží u hlavní barrandovské komunikace s plánovanou tramvají. Očekává se zde proto větší pohyb obyvatel, kteří chtějí v daném místě nakoupit, zajít k holiči či posedět v restauraci.

Navrhnout v takovém prostoru čistě obytnou budovu je podle nás nepřijatelné, protože by to dále přispělo k přeměně Barrandova na pouhou noclehárnu. Očekáváme proto, že stavební úřad bude v tomto případě důsledně trvat na dodržení platného územního plánu a nepodlehne tlaku ze strany developera, tak jak k tomu došlo v případě Výhledů Barrandov nebo Kaskád VI,VII a IX.

Veřejné ústní jednání k tomuto projektu se koná 4.10.2016 v 10:00 na Úřadu městské části Praha 5, nám. 14.října č.4 v místnosti č.330. Pokud se ztotožňujete s naším pohledem na tento projekt, přijďte nás prosím osobně podpořit na toto jednání.

 

Výstavba na Barrandově – jak a kdo o ní rozhoduje

V úvodníku prázdninového čísla Pětky se starosta Prahy 5 MUDr. Klíma v souvislosti s řešením náplavky zmínil o podpoře uvědomělých developerů, kteří by přicházeli s kvalitní architekturou a urbanismem. Je tomu ale opravdu tak? Podívejme se na druhý okraj Prahy 5 – západní Barrandov, kde již developeři působí, a na kauzu další výstavby FINEPu. V říjnu 2015 podala developerská firma … Pokračovat ve čtení „Výstavba na Barrandově – jak a kdo o ní rozhoduje“

V úvodníku prázdninového čísla Pětky se starosta Prahy 5 MUDr. Klíma v souvislosti s řešením náplavky zmínil o podpoře uvědomělých developerů, kteří by přicházeli s kvalitní architekturou a urbanismem. Je tomu ale opravdu tak? Podívejme se na druhý okraj Prahy 5 – západní Barrandov, kde již developeři působí, a na kauzu další výstavby FINEPu.

V říjnu 2015 podala developerská firma FINEP žádost o územní rozhodnutí na tři obytné budovy, které hodlá postavit jako součást širšího záměru západně od stávajícího sídliště směrem k Holyni – viz.náš předchozí článek. V průběhu územního řízení byla ze strany občanů vznesena řada připomínek:

 • rozpor se závěry zjišťovacího řízení EIA
 • rozpor s platným územním plánem a nutnost souhlasu s „výjimečně přípustnou stavbou“, nerespektování ZMK, zkreslený koeficient zástavby
 • nesoulad s urbanistickou studií
 • neřešená dopravní obslužnost a neuspokojivé dopravní řešení
 • nedostatečný počet parkovacích míst
 • neuspokojivé dopravní řešení
 • absence akustické a rozptylové studie
 • překračování imisních limitů benzoapyrenu a limitů hluku
 • překračování hygienických limitů hluku
 • absence souhlasu se zásahem do krajinného rázu a výjimky z ochranných podmínek chráněných druhů
 • nepřípustné zastínění bytů okolních budov
 • zásah do pohody bydlení

 

Územní rozhodnutí (byť zatím jen nepravomocné) bylo vydáno v květnu 2016, pouhých několik dnů poté, co byla po dlouhé pracovní absenci pověřena vedením Stavebního úřadu opět Ing. Čechová. O jmenování ing.Čechové rozhodla nová rada Prahy 5 v čele s panem MUDr. Klímou také pár dní po personální obměně této rady. Osvědčená spolupráce z minulého volebního období tak mohla opět nést své plody.

Podíváme-li se blíže na kvalitu vypořádání se s námitkami účastníků řízení ze strany Stavebního úřadu, nelze nenabýti dojmu, že s rozhodnutím se poněkud spěchalo. Nejzávažnějším nedostatkem vydaného územního rozhodnutí bylo umístění a řešení budovy C při vyústění pěší zóny Kovaříkovy ulice. Územní plán pro tuto plochu vyžaduje alespoň 40% komerčních prostor, což má svoji logiku, protože budova bude poblíž budoucí tramvajové zastávky. FINEP navrhl čistě bytový dům s polozapuštěným parterem v podobě otevřených garážových stání. Z architektonického hlediska jde o neakceptovatelné řešení, které narušuje pokračování pěší osy sídlištěm od Chaplinova náměstí. Požadavek na výjimečnou přípustnost stavby bez komerčních prostor dále zvyšuje nedostatek obchodů a provozoven potřebných pro běžný život města. Tato situace navíc nevytváří žádné nové lokální pracovní příležitosti, naopak přispívá k vyššímu zatížení dopravy při cestách obyvatel do zaměstnání.

Nejedná se bohužel o ojedinělý případ zneužití institutu „výjimečně přípustné stavby“. Developerům se vyplácí stavět byty, a tak obcházejí územní plán tím, že navrhují „výjimečně přípustné stavby“, které jim stavební úřad ochotně požehnává. Není bez zajímavosti, že v rozvojovém území západního Barrandova byla v posledních letech vydána pouze územní rozhodnutí na výjmečně přípustné stavby. Posledním příkladem takového rozhodnutí je např. kritizovaný projekt developera EKOSPOL –„Výhledy Barrandov“.

Dalším závažným problémem je nedostatek parkovacích míst. Stejně jako u předchozích obytných bloků Kaskády IV a V obchází FINEP vyhlášku tím, že navrhuje převážně jednopokojové byty s plochou 50-80 m2, pro které postačí jedno parkovací stání na dva byty. V bytech je však stavební příprava umožňující po kolaudaci jednoduchou úpravou změnit byt na 2+kk. Při přepočtu obytné kapacity na parkovací stání pak vychází 3,48 obyvatel na 1 parkovací místo, zatímco pražský průměr je 1,8 osob na jeden osobní automobil. Tak se stalo, že po zabydlení Kaskád IV a V se velmi rychle zaplnila parkovací místa v přilehlých ulicích, která doposud nebyla plně obsazena.

Nejen tyto, ale i další chyby a nedostatky územního rozhodnutí byly důvodem k projednání vydaného územního rozhodnutí Výborem územního rozvoje (VÚR), který je poradním orgánem Rady MČP 5. Jeho členy jsou zastupitelé, odborníci a další osoby, které mají k územnímu rozvoji co říci a představují tak důležitý prvek demokracie v řízení města. VÚR přijal usnesení doporučující Radě MČP 5, aby jako účastník řízení podala odvolání k Magistrátu hl. m. Prahy proti vydanému územnímu rozhodnutí (text usnesení).

Rada nicméně na svém 24. zasedání na přímý zásah MUDr. Klímy v roli starosty doporučení VÚR zamítla a odvolání nepodala (text usnesení). „Proč?“ ptá se uvědomělý občan. Jedním z argumentů byl dopis ředitele FINEPu, ve kterém developer starostu ujišťuje, že do budoucna jistě nějaké komerční prostory postaví a že je vlastně obyvatelé zatím ani nepotřebují. I počet parkovacích stání je prý v souladu s platnou legislativou (o tom, že v platné legislativě využil díru, taktně pomlčel).  Druhým trumfem starosty bylo vyjádření Odboru územního rozvoje MČP 5. Dokument je nepodepsaný,  ať už byl ale jeho autorem kdokoliv, s formulací textu si příliš hlavu nelámal. Polovinu vyjádření opsal z dopisu FINEPu a druhou polovinu z napadnutého územního rozhodnutí. Ani stopa po nějakém odborném názoru, který bychom od placeného odborníka čekali.

Co si o tom má běžný člověk myslet? Celá situace zavání nadstandardními vztahy mezi FINEPem  a MUDr. Klímou. Kde se najednou vzal dopis ředitele FINEPu – že by si ho starosta vyžádal? Jak je možné, že Odbor územního rozvoje měl dopis FINEPu k dispozici a opsal z něho do svého vyjádření celé pasáže? Neměli snad pověření úředníci vypracovat odborné stanovisko městské části? Nebo to bylo naopak a dopis FINEPu pochází z dílny Odboru územního rozvoje? Ať už je skutečnost jakákoliv, MUDr. Klíma ve funkci starosty umetl FINEPu cestu. Lze jen očekávat, kdy z jeho úst uslyšíme, že MČP5 nemá v regulaci výstavby žádné pravomoce a za vše mohou ti na Magistrátu.

Postup starosty vyvolal značnou nevoli a byl ze strany občanských sdružení interpelován. Bohužel starostova odpověď nepřinesla nic nového, spíše naopak. Starosta ve své odpovědi prokázal, že o situaci na Barrandově nic neví a jeho hlavním zdrojem informací tak zůstává developer. Potom ani neudiví, že i jeho argumentace se nese v duchu FINEPovské litanie. 700 m2 komerční plochy, které možná FINEP  postaví někdy v budoucnu, musí stačit pro cca 10 000 obyvatel. Parkovacích ploch je dost, protože je to podle platné legislativy, i když je to pouhá polovina toho, co by bylo potřeba.

Kde je logika demokracie a funkce starosty, který je placen občany a má dbáti věcí veřejných? MUDr. Klímu zřejmě nezajímá, že se na Barrandov dere nekvalitní architektura, chybí komerční prostory i infrastruktura, nejsou parkovací stání a developeři obcházejí regulativy. Starostu MČ by toto ale zajímat mělo. Naopak by starostu nemělo zajímat, že kvalitní městská architektura nepřináší developerům takový zisk jako bezduché bytové domy. Jak však ukazuje tato kauza, MUDr. Klímovi na tom pravděpodobně záleží tak, že se v roli starosty postavil proti zájmu občanů nejen stávajících, ale i těch budoucích.

Budeme na Zažít Barrandov jinak

V sobotu 17.9. od 12:00 proběhne na Barrandově druhý ročník akce Zažít Barrandov jinak. Více detailů o akci je na těchto stránkách. Akce se zúčastní i náš spolek. Chtěli bychom navázat další kontakty na naše sousedy a zájemcům můžeme představit kauzy, které se týkají Barrandova a kterým se snažíme věnovat. Pokud vás tedy tyto věci … Pokračovat ve čtení „Budeme na Zažít Barrandov jinak“

V sobotu 17.9. od 12:00 proběhne na Barrandově druhý ročník akce Zažít Barrandov jinak. Více detailů o akci je na těchto stránkách.

Akce se zúčastní i náš spolek. Chtěli bychom navázat další kontakty na naše sousedy a zájemcům můžeme představit kauzy, které se týkají Barrandova a kterým se snažíme věnovat.

Pokud vás tedy tyto věci zajímají a nebo se nás chcete na něco zeptat, budeme rádi, pokud se v našem stánku stavíte.

 

Stavební úřad vydal územní rozhodnutí pro další etapu Kaskád Barrandov

Jak jsme vás informovali v předešlém článku, developer Finep si podal v říjnu 2015 žádost o vydání územního rozhodnutí ve věci tří nových obytných domů nazvaných Kaskády VI.A, Kaskády VII.A a Kaskády VII.B. Finep dle našeho názoru při projektování těchto domů pokračuje ve své strategii maximalizace svého zisku na úkor oprávněných zájmů obyvatel (ať už stávajících, tak … Pokračovat ve čtení „Stavební úřad vydal územní rozhodnutí pro další etapu Kaskád Barrandov“

Jak jsme vás informovali v předešlém článku, developer Finep si podal v říjnu 2015 žádost o vydání územního rozhodnutí ve věci tří nových obytných domů nazvaných Kaskády VI.A, Kaskády VII.A a Kaskády VII.B.

Finep dle našeho názoru při projektování těchto domů pokračuje ve své strategii maximalizace svého zisku na úkor oprávněných zájmů obyvatel (ať už stávajících, tak těch nových) a na úkor smysluplného a udržitelného rozvoje Barrandova.

Náš spolek se aktivně účastnil tohoto územního řízení a podal k tomuto projektu několik námitek.

 

Za nejzávažnější považujeme hlavně následující body:

 1. nesoulad s platným územním plánem, a to zejména nedodržení podmínky smíšeného funkčního využití

Budova C (9-ti patrová) je projektována jako čistě obytná, přestože je umístěna v území, které je definováno jako SV-H, tj. smíšená výstavba, kde může být postavena stavba s maximálně 60% plochy obytné plochy, zbytek má sloužit komerčním účelům a občanské vybavenosti.

 1. nedostatečný počet parkovacích stání

Počet projektovaných bytů je 233. Pro těchto 233 bytů Finep hodlá připravit pouze 175 parkovacích stání, tj. 0,75 parkovacího stání na jeden byt! Přitom dle statistické ročenky připadal v r. 2014 1 osobní automobil na 1,8 obyvatele.

 1. neřešená dopravní obslužnost

Projekt nepočítá s propojením do ulice Werichova, jak upozorňuje Policie ČR. Při jakékoliv havárii či uzavírce v oblasti křižovatky Voskovcova a Wassermannova bude zablokován přístup k těmto novým domům.

 1. výškový nesoulad se stávající okolní zástavbou

Platný územní plán předpokládá postupné snižování výšky domů směrem k Holyni a Prokopskému údolí. Finep se však tohoto předpokladu nedrží a budovu C neprojektoval o 10 m vyšší než Kaskády 2 (budova C má stát hned vedle), tzn. směrem k Holyni podlažnost navyšuje!

 

Toto územní řízení vyřizovala v rámci stavebního úřadu Praha 5 paní Ing. Eva Čechová. To už od počátku nebylo dobré znamení, jelikož paní Čechová je z minulosti známa jako úřednice, která vydává prodeveloperská rozhodnutí, ve kterých ignoruje oprávněné námitky současných obyvatel (např. kauzy obytný dům Božínka, Residence Výhledová, Rezidence Na Malvazinkách, Bytové domy Kutvirtova, U Perníkářky).

 

V listopadu 2015 se konalo veřejné projednávání záměru, kde MČ Praha 5 ústy tehdejšího místostarosty Budína vyjádřila zájem na pozastavení územního řízení do doby, kdy bude dokončena nová územní studie pro Západní Barrandov. Důvodem bylo sladění této nové výstavby s širším konceptem územní studie. S tímto souhlasili i zástupci Finepu a do zápisu bylo potvrzeno přerušení řízení do května 2016.

Na konci dubna proběhla změna koalice na Praze 5. Z městské rady byli odvoláni zástupci Strany zelených a vznikla nová koalice za účasti TOP09, ANO, ODS, KDU-ČSL a DJK. Už na prvním zasedání rady v novém složení odkryli staronoví politici své karty a odvolali vedoucí stavebního úřadu paní Jakoubkovou a řízením stavebního úřadu pověřili právě paní Čechovou.

 

Jedním z prvních kroků paní Čechové po jmenování bylo vydání Rozhodnutí o umístění stavby pro nové Kaskády.

V tomto rozhodnutí  označila v podstatě všechny námitky účastníků řízení jako irelevantní a všechny odmítla.

K námitce ohledně nezákonné výjimečné přípustnosti (chybějící komerční prostory) například uvedla, že: „…… Lokalita je vázána na připravovanou tramvajovou trať, podél níž by mělo být situováno v parterech budoucích domů nebytové funkční využití……Tyto komerční prostory, apod. budou sloužit pro navržené bytové domy i pro bytové domy stávající……Stávající občanská vybavenost (např. Fakultní základní škola Barrandov II, Soukromá základní umělecká škola Music Art, Policie ČR, supermarket Albert, Billa, banka – Česká spořitelna, restaurace, sport/zábava – Aqua Centrum, sportovní areál Barrandov, Poliklinika Barrandov) je v docházkové vzdálenosti.“

Co si paní Čechová pod pojmem „docházková vzdálenost“ představuje, je asi dosti odlišné od toho, jak je tento pojem chápán mezi odbornou veřejností (architekti, stavebníci, apod.) a dotčenou veřejností. Pro jistotu uvádíme přesné pěší vzdálenosti některých výše uvedených občanských vybaveností od plánované výstavby:

 1. supermarket Albert: 0,923 km
 2. supermarket Billa: 1,3 km
 3. banka – Česká spořitelna: 1,3 km
 4. poliklinika Barrandov: 1,1 km

Předpokládá snad paní Čechová, že v nově budovaných bytových domech budou bydlet jen aktivní sportovci, pro něž není problém si dojít nakoupit skoro jeden a půl kilometru?

 

Náš spolek považuje vydání tohoto územního rozhodnutí  za nezákonné a postup paní Čechové při vypořádání námitek za natolik arogantní, že se budeme aktivně podílet na odvolání proti tomuto rozhodnutí.

Dne 31. 5. 2016 jsme se zúčastnili zasedání Výboru pro územní rozvoj, kde byla kauza Kaskády VI, VI a IX projednávána (stanovisko spolku). Na místě jsme poukázali na nezákonnost vydaného územního rozhodnutí a vyzvali zástupce MČ P-5, aby též podali odvolání proti rozhodnutí pí Čechové, neboť jde zcela proti směru nové koalice, a sice že jakákoliv nová výstavba na Barrandově bude v souladu s územní studií ateliéru A69, která je ve fázi zpracovávání. S tímto se výbor ztotožnil a doporučil radě MČR Praha 5, aby se připojila k odvolání.

 

Připravili jsme také text odvolání proti vydanému územnímu rozhodnutí – Odvolání Kaskády Barrandov VI a VII červen 2016 vzor r.1

Jste-li též účastníkem řízení (majitelem bytu v Kaskádách II, Kaskádách III a Kaskádách IV a V), můžete též podat svým jménem odvolání proti rozhodnutí o umístění stavby. Můžete v něm samozřejmě použít námi připravený text.

 

Termín pro odvolání je do 15. 6. 2016 a zasílá se pod číslem jednacím:  SÚ.Hl.p.1184-63-31944-2016-Če-R                         

na adresu:

Odbor stavební a infrastruktury

Městský úřad Praha 5

Nám. 14. října 4

150 22  Praha 5

Výsledky průzkumu veřejného mínění Barrandov není OFF

Dovolujeme si Vás seznámit s výsledky elektronického průzkumu veřejného mínění, jenž probíhal v době od 19. 1. – 29. 2. 2016, a jehož cílem bylo zjistit názorové preference obyvatelstva v souvislosti s  další plánovanou výstavbou na Barrandově a umožnit tak obyvatelům vyjádřit se ke stavu okolí jejich bydliště, k občanské vybavenosti, apod. a tím se částečně spolupodílet na utváření … Pokračovat ve čtení „Výsledky průzkumu veřejného mínění Barrandov není OFF“

Dovolujeme si Vás seznámit s výsledky elektronického průzkumu veřejného mínění, jenž probíhal v době od 19. 1. – 29. 2. 2016, a jehož cílem bylo zjistit názorové preference obyvatelstva v souvislosti s  další plánovanou výstavbou na Barrandově a umožnit tak obyvatelům vyjádřit se ke stavu okolí jejich bydliště, k občanské vybavenosti, apod. a tím se částečně spolupodílet na utváření společné lokality.

Svůj názor prostřednictvím dotazníku vyjádřilo celkem 666 respondentů, z větší části šlo o obyvatele západní části Barrandova.

Z výsledků průzkumu vyplývá, že respondenti preferují v daných lokalitách zachovat zeleň ve smyslu parku, tvorbu odpočinkových zón a venkovních i uzavřených sportovišť pro různé typy sportů s důrazem na běžecké, běžkařské, bruslařské a cyklistické tratě, skate park pro mládež a hřiště pro děti. Na základě textových reakcí z položek „jiné“ pak v ideálním případě preferují jen minimální zásah do současného rázu krajiny a pokud, pak s ohledem na blízké chráněné území Prokopského a Dalejského údolí; či takový zásah, který přispěje k rozvoji chráněné oblasti (bio koupaliště, arboretum atp.). Zásadní doplňující odpovědí z položky „jiné“ je pak potřeba další pošty v lokalitě.

Toto bylo platné jak pro oblast vedle benzínové pumpy OMV, tak pro oblast od Kaskád směrem k Holyni a Prokopskému údolí.

 

Z výsledků průzkumu také vyplývá, že nejméně preferovanou je jakákoliv další zástavba. Na základě textových reakcí z položek „jiné“ pak respondenti doplnili, že má-li být další zástavba nevyhnutelnou, považují za nezbytné zlepšení občanské vybavenosti ve smyslu sportovního, společenského a kulturního vyžití vč. další pošty. Záporné hodnocení získala také výstavba supermarketu. Zde respondenti doplnili, že pokud by měla být realizována výstavba obchodů, preferují raději menší obchody se zbožím domácích obchodníků (řeznictví, pekařství, farmářské produkty, hobby apod.)

 

Z estetického hlediska by měla případná další výstavba reflektovat blízkost chráněné oblasti Prokopského a Dalejského údolí. Stavby by měly být nízké či snižující se, ekologické a vizuálně vzdušné a prosvětlené. Záporné hodnocení získaly stavby industriálního chrakteru, klasické panelové domy a novostavby, ale také výstřednější architektura typu pop-artu či futurismu.

 

Výsledky průzkumu již byly předány architektonické kanceláři A69, která je MČ Praha 5 pověřena ke zpracování nové urbanistické studie oblasti západního Barrandova.

Více detailů k výsledkům průzkumu lze nalézt v tomto dokumentu:

Průzkum Barrandov není OFF – výsledky.

Závěrem bychom chtěli poděkovat všem občanům, kteří vyplnili dotazník a vyjádřili tak svůj názor na další rozvoj Barrandova.

Zúčastněte se diskuze o budoucím rozvoji sídliště Barrandov

Městská část Praha 5 pořádá pracovní setkání s občany, na kterém bude možné vznést podněty a náměty týkající se budoucího rozvoje sídliště Barrandov. Setkání se koná v úterý 8. března 2016 od 17.00 hodin v zasedací místnosti Zastupitelstva MČ Praha 5, Štefánikova 13, 15, 6. patro . V této chvíli probíhá příprava územní studie, kterou zadala MČ Praha 5 a která má … Pokračovat ve čtení „Zúčastněte se diskuze o budoucím rozvoji sídliště Barrandov“

Městská část Praha 5 pořádá pracovní setkání s občany, na kterém bude možné vznést podněty a náměty týkající se budoucího rozvoje sídliště Barrandov. Setkání se koná v úterý 8. března 2016 od 17.00 hodin v zasedací místnosti Zastupitelstva MČ Praha 5, Štefánikova 13, 15, 6. patro .

V této chvíli probíhá příprava územní studie, kterou zadala MČ Praha 5 a která má nastavit pravidla pro budoucí funkční a prostorové řešení Barrandova a jeho případné rozšiřování. Tato studie se následně stane podkladem pro úpravu pražského územního plánu a bude vstupem pro nový Metropolitní plán. Stejně tak k výsledkům územní studie bude přihlížet stavební úřad při posuzování nových stavební záměru.

Bližší informace o setkání lze nalézt na webu MČR Praha 5.

Pokud chcete ovlivnit, jak výsledek studie bude vypadat, přijďte prosím na toto setkání a vyjádřete svůj názor na budoucnost Barrandova!