Jak se to má s novou územní studií na rozvoj Barrandova

Radostný úvod

Koncem roku 2015 vyhlásila MČ Praha 5 výběrové řízení na zpracování územní studie, která bude řešit další rozvoj sídliště Barrandov. Výběrové řízení vyhrála společnost A69 – architekti s. r. o. (dále jen „A69“), s níž radnice podepsala smlouvu začátkem února 2016. Rada MČ Praha 5 tak ukázala, že má chuť dostát svému předvolebnímu slibu vytvořit „Otevřenou radnici“, jehož cílem bylo zapojení občanské iniciativy a veřejnosti do procesu rozhodování o strategických projektech.

V té době měl náš spolek Za lepší Barrandov spuštěnou anketu „Barrandov není OFF“, v níž obyvatelé Barrandova a okolí vyjadřovali svůj názor na to, jaké stavby a jejich funkční využití by se jim v další výstavbě líbily, co na Barrandově nejvíce postrádají a co by naopak na Barrandově nechtěli. Výsledky ankety byly předány jak vedení radnice, tak ateliéru A69. Oba subjekty slíbily, že výsledky ankety budou v nově připravované územní studii zohledněny.

Radnice dále iniciovala počátkem března 2016 pracovní setkání s občany, kde mohli podávat podněty a návrhy, které se měly stát podkladem k probíhajícímu zpracování územní studie Barrandov západ. V průběhu dubna pak byli obyvatelé Barrandova vyzýváni k účasti na tzv. „kulatých stolech“, kde se rovněž zjišťovaly preference a potřeby stávajících obyvatel Barrandova. Výstupy ze všech těchto akcí s veřejností měly sloužit jako podklad pro chystanou územní studii.

Jak se vyjádřili samotní radní, tak budoucí rozvoj má být smysluplný a ohleduplný a zároveň by měl přinést oživení Barrandova, ať už se to týká služeb, volnočasových aktivit, aj.. Starosta Klíma dokonce dne 7. 3. 2016 uvedl, že:  „Studie mj. vyhodnotí potřeby obyvatel na veřejné vybavení, které se díky nové výstavbě stále zvyšují. Do budoucna se stane podkladem pro případnou změnu pražského Územního plánu, event. pro nový Metropolitní plán,“. Kancelář starosty v souvislosti s výzvou ke spolupráci s občany uvedla, že cílem ÚS Barrandov západ je najít vhodné urbanistické řešení území, zaměřené zejména na funkční a prostorové řešení budoucího rozvoje, a to v kontextu širších vztahů a návazností na okolní dopravní a technickou infrastrukturu. Studie tak bude řešit mj. dopravní situaci, napojení na strukturu města, včetně pěších a cyklistických vazeb. Vyhodnotí i potřeby veřejného vybavení v souvislosti s nárůstem počtu obyvatel a nároky na technickou infrastrukturu, vyvolané urbanizací území.

Dle původního harmonogramu měl být zástupcům radnice prezentován první návrh studie v červnu 2016, jenž by byl během prázdnin rozpracován a po prázdninách měl být představen veřejnosti k připomínkování. 

Vše tedy bylo nastartováno velmi slibně, všichni (náš spolek, ateliér A69, barrandovská veřejnost) jsme byli plni optimismu a plně jsme spolupracovali.

Rozčarování

Avšak dne 28. 4. 2016 nastal zlom, neboť bylo svolané mimořádné zasedání Zastupitelstva MČ P-5, na němž byli odvoláni tři radní ze Strany zelených (včetně radního Budína zodpovědného za územní rozvoj) a došlo k razantní personální obměně Výboru pro územní rozvoj (dále jen „VUR) a následnému přeskupení kompetencí, kdy nově složená Rada MČ P-5 (dále jen „RMČ) svěřila problematiku územního rozvoje do kompetence TOP 09 v čele se starostou MUDr. Klímou. A bylo vymalováno!

Dne 17. 5. 2016 na zasedání VUR sice starosta Klíma prohlásil, že další výstavba na Barrandově musí být v souladu se studií zpracovávanou A69 a bez souhlasu MČ se nic nepostaví. Zapomněl však dodat, že o den dříve, tj. 16. 5. 2016 vydala staronová, Radou čerstvě pověřená vedoucí Stavebního úřadu, pí Čechová, územní rozhodnutí pro výstavbu třech nových domů ve prospěch Finepu (Kaskády C, D, E). V ateliéru A69 o vydaném územním rozhodnutí neměli potuchy; starosta jim prý dokonce při zadávání zakázky slíbil, že do zpracování zadané územní studie nebudou vydávána žádná územní rozhodnutí.

Dne 31. 5. 2016 jsme se účastnili zasedání VUR, jenž se rozhodl, že doporučí RMČ, aby podala proti vydanému územnímu rozhodnutí odvolání. Dne 15. 6. 2016 však RMČ na nátlak starosty Klímy toto odvolání neschválila. Na námitky některých radních, že územní rozhodnutí je v rozporu s územní studií, bylo argumentováno, že A69 s tím jistě počítají a upraví tomuto rozhodnutí územní studii!!!

Připravili jsme tedy interpelaci na starostu, s dotazem, proč MČ P-5 nepodala odvolání, když je žádost Finepu v rozporu s platným územním plánem. Starosta dne 25. 7. 2016 zaslal odpověď, z níž vyplynulo, že Finep hodlá v horizontu jednoho měsíce podat žádost o územní rozhodnutí na další čtyři domy. Z uvedeného vyplývá, starosta Klíma hodlal podpořit vydání dalšího územního rozhodnutí ve prospěch Finepu, aniž by bral ohled na zpracovávanou územní studii, tzn. že se choval v přímém rozporu se svým prohlášením, učiněným dne 17. 5. 2016!!!!

V září 2016 byl podepsán dodatek ke smlouvě mezi MČ P-5 a ateliérem A69, na jehož základě došlo k posunům termínů pro předložení studie; prezentace prvního návrhu zástupcům radnice se měla konat v prosinci 2016 a představení veřejnosti pak v lednu 2017. Finepu a dalším developerům tak byla poskytnuta dostatečná časová rezerva pro podání libovolného počtu žádostí o územní rozhodnutí na výstavbu libovolného počtu bytových domů, neboť A69 „se s tím jistě nějak vypořádá“ ke spokojenosti Finepu i vedení radnice. Výsledek na sebe nenechal dlouho čekat: dne 4. 10. 2016 bylo na VUR zmíněno, že Finep podal žádost o územní rozhodnutí na výstavbu dalších čtyř bytových domů, a že momentálně jedná s A69, jak tyto domy zapracovat do zpracovávané územní studie. Mezitím i Ekospol požádal o územní rozhodnutí na výstavbu nových čtyř domů. Suma sumárum: od slavného Klímova prohlášení, že se do zpracování územní studie ateliérem A69 nebude vydávat žádné územní rozhodnutí, bylo požádáno o výstavbu 11 nových domů, přičemž třem již rozhodnutí bylo uděleno!!!!

Proto jsme iniciovali podání další interpelace na starostu, proč dochází k prodlužování termínů zpracování územní studie a zda jsou developeři požádáni, aby se svými žádostmi vyčkali na dokončení studie. Pan starosta dne 19. 10. 2016 odpověděl, že důvodem k posunutí termínu je, mimo jiné, jednání se zástupci obyvatel a občanských sdružení, shromažďování jejich podnětů, jejich vyhodnocování a zapracování do zadání. To je však lež jako věž! Od 28. 4. 2016, kdy se změnilo vedení radnice a oblast územního rozvoje byla přidělěna přímo starostovi Klímovi, neproběhlo žádné jednání se zástupci obyvatel Barrandova či jakýmkoliv barrandovským občanským spolkem. Klíma ve své odpovědi dále uvádí, že: „…. apeluje na developery, aby své záměry konzultovali se zpracovatelem územní studie spol. A 69 – architekti, s.r.o. pro dosažení souladu, popř. aby vyčkali do doby vypracování studie…“. Jaká je skutečnost, jsme již uvedli výše.

Z uvedeného vyplývá, že z původního bohulibého záměru vtáhnout do procesu rozvoje barrandovského sídliště jeho obyvatele a reflektovat v nové výstavbě potřeby stávajících i nových obyvatel Barrandova, nezbylo vůbec nic. Z územní studie zpracovávané ateliérem A69 se po změně vedení radnice MČ P-5 stalo pouze účelové alibi, které si starosta Klíma a jeho přisluhovači z obměněné RMČ přiohnou při každé příležitosti tak, jak se jim zlíbí, resp. jak se zlíbí developerům, zejména Finepu. Ateliér A69 se těšil na zpracování ambiciózního projektu; ve svých představách chtěli vytvořit z Barrandova plnohodnotnou městskou čtvrť se svým vlastním městským životem, plným občanské vybavenosti a respektujícím návaznost Barrandova na přírodní park Prokopské údolí. Bohužel, od té doby, co má územní rozvoj na starosti Klíma, je A69 pouhým nástrojem, jak včlenit do územního plánu bezohlednou výstavbu Finepu, který nehodlá respektovat tolik chybějící potřeby barrandovské občanské vybavenosti, která neřeší smysluplné napojení nových domů na dopravní či technickou (zejména kanalizační síť) infrastrukturu či skutečnou potřebu parkovacích míst.

 

Vystřízlivění

Důkazem pro tvrzení uvedené v předchozím odstavci je skutečnost, že koncem prosince 2016 došlo k dalšímu posunu termínu zhotovení územní studie, a sice na 28. 2. 2017.  Navíc bylo toto zpoždění doprovázeno tučnou odměnou ve výši Kč 594.350,-. Důvod navýšení ceny: „Oproti původní smlouvě o dílo se zvětšil rozsah díla o zapracování připomínek majoritních vlastníků v řešeném území.“ – viz čl. 2, odst 2 dodatku č. 2 Smlouvy o dílo. Všem je jasné, že oněmi majoritními vlastníky jsou společnosti Finep a Ekospol, které již měly zpracovanou projektovou dokumentaci pro svých 11 domů a nehodlaly ji předělávat jen kvůli nějaké územní studii, která měla reflektovat zájmy stávajících i budoucích obyvatel Barrandova.

Žalostný výsledek

Dne 7. 3. 2017 byla na VUR konečně představena dlouho očekávaná územní studie. Výsledek byl však ještě žalostnější než naše očekávání. Ve studii bylo zakresleno všech 11 domů Ekospolu i Finepu tak, jak o ně požádali v územních řízeních. Kromě toho vykazuje studie další zvěrstva:

 • místo dětského hřiště u současné smyčky tramvaje jsou navrženy tři budovy !!!
  • toto dětské hřiště je centrálním bodem setkávání dětí na Barrandově; je hojně využíváno dětmi věku nejen předškolního nýbrž i mladšího školního (7 – 11 let), tj. dětmi, pro které na Barrandově zbývá již jen jedno vhodné hřiště. Jak mohli projektanti vymyslet něco tak absurdního?! Jak mohli navrhnout, aby jedno z mála míst, kde se mohou zabavit děti ve věku 7 – 11 let (snad si nemyslí, že pro děti tohoto věku jsou vhodná hřiště s pružinovými houpačkami a pískovištěm), se zruší a místo něj se vybudují nové (pravděpodobně) bytové domy?! Kam si potom mají děti z těch nově plánovaných bytů chodit hrát?! A asi lze těžko předpokládat, že děti zůstanou navždy v předškolním věku – kam si pak mají chodit hrát starší děti?!
 • místo parkovišť před panelovými domy v ulici Werichova jsou navrženy dvě budovy
  • to je snad vtip?! Barrandov již nyní praská v otázce parkování ve švech; všechny nově postavené budovy od r. 2010 jsou vybaveny podstatně menším počtem parkovacích míst než je potřeba – králem v budování minima parkovacích míst je Finep, jenž doslova obchází zákon a cíleně buduje méně parkovacích míst než mu zákon stanoví (tan je i tak poddimenzovaný). Takže parkoviště, které je plné od rána do večera bude nahrazeno dvěmi (pravděpodobně bytovými) budovami?
 • místo parkoviště před bazénem je navržena veliká budova
  • opět – namísto již tak plného parkoviště se vybuduje další budova!
 • nejenže studie již plně počítá se všemi 11 bytovými domy, o jejichž výstavbu Finep i Ekospol zažádal, ale je tam již pevně zakresleno i dalších 5 bytových domů Finepu!!!!
  • takže Finep si skrze starostu Klímu zajistil, aby kancelář A69 do územní studie všechny jejich plány na výstavbu bytových věžáků zahrnula jako jednou pro vždy dané
 • studie více než dvojnásobně zahušťuje výstavbu oproti stávajícímu platnému územnímu plánu
  • studie udává 645.000 m2 HPP (hrubé podlažní plochy, avšak platný územní plán počítá s pouhými 293.000 m2
 • studie počítá s nárůstem obyvatel Barrandova o 13 900, zatímco platný územní plán pouze o 5 700, avšak ve studii chybí výpočet týkající se dopravní obslužnosti tak obrovského přírůstku obyvatel
 • jak budou stíhat tramvaje odvézt takové množství nových obyvatel do města za prací?
  • jaká bude propustnost sídlištních křižovatek a barrandovské radiály?
  • kde zaparkují všechna auta těchto nových obyvatel, když studie v průměru počítá s pouhým 1 parkovacím stáním na 3 obyvatele? A když studie hodlá zlikvidovat několik stávajících parkovišť (před domy ve Werichově ulici, u bazénu a v ulici Wassermannova? A při tolerování jasného podvodu ze strany Finepu v otázce projektování počtu bytů 1+kk a v návaznosti na to počtu parkovacích stání?
 • studie nepočítá s postupným snižováním domů směrem do Prokopského údolí a do Holyně – namísto toho navrhuje vysoké monobloky, včetně dvaou cca 17-ti patrových domů (o postavení jednoho z nic již Finep požádal)
 • ve studii postrádáme jasnou definici ploch vyhrazených pro veřejné vybavení, tj. sportovní, kulturní, školská či zdravotní zařízení
 • ve studii je uvedeno černé na bílém, že pozemky pod budoucí tramvají do Holyně patří (až na jeden doposud nevykoupený úsek) Finepu.
  • v čím zájmu je tedy postavit tramvaj do Holyně? Je to skutečně v zájmu města? Oklikou ano: samozřejmě že Finepu se bude při prodeji bytů lépe argumentovat tím, že byty jsou v blízkosti tramvajové zastávky! Proč by tedy Finep netlačil na město, aby vybudovalo tramvaj tam, kde ještě nic nestojí, když Finep již nyní ví, že tam budou stát jeho bytové domy! A až bude tramvaj postavená, tak samozřejmě město bude argumentovat tím, že tramvaj je potřeba využít, a proto bude povolovat výstavbu bytových domů dle taktovky Finepu jako na běžícím páse!
  • a jak to nakonec dopadne s pozemky pod tramvají? To si je bude město pronajímat od Finepu? Anebo je Finep prodá městu za „zajímavou cenu“?

 

Všechny ambiciózní nápady z úst ateliéru A69 v době zahájení prací na studii vzaly za své. Všechny aktivity zaměřené na zjišťování veřejného mínění a preference stávajících obyvatel byly zbytečné. Vše to byla pouhá iluze zapojení veřejnosti do procesu tvorby nového barrandovského sídliště; její finální podobu ve skutečnosti vytvářel starosta Klíma pod taktovkou Finepu a dalších zájmových skupin.

Posuďte sami:

 

 

 

obr. 2 + 3: výřezy z koordinačního schématu územní studie – oblast západního Barrandova

 

 

Co si o takové práci máme myslet? Že téměř 2,5 mil Kč vydaných z veřejných peněz za zpracování celé studie skončilo naprostým fiaskem! Je zřejmé, že ateliér A69 se řídil heslem „koho chleba jíš, toho píseň zpívej“, a studii zpracoval dle přání Finepu a starosty Klímy. Proč má starosta Klíma tak eminentní zájem na tom, aby plány Finepu byly za každé situace realizovány? Asi proto, že Klíma musí měsíčně splácet více než 75.000,- na své dluhy………Proč nikomu dalšímu z RMČ nevadí, že se vyhodilo 2,5 mil Kč z rozpočtu radnice do kanálu? Proč se nikdo Klímovi a Finepu nepostaví?!