Finep a Kaskády C, D, E

Vizualizace rozmístnění budov Kaskády VI.A., VII.A. a VII.B

V říjnu 2015 podala developerská firma FINEP žádost o územní rozhodnutí na tři obytné budovy – pracovní název „KASKÁDY  C, D, E“, které hodlá postavit jako součást širšího záměru západně od stávajícího sídliště směrem k Holyni. V průběhu územního řízení byla ze strany občanů vznesena řada připomínek, např.: rozpor s platným územním plánem a nutnost souhlasu s „výjimečně přípustnou stavbou“, zkreslený koeficient zástavby, nevyčkání na  závěry urbanistické studie, neřešená dopravní obslužnost, nedostatečný počet parkovacích míst a další – jejich kompletní výčet a spoustu dalších informací k této i dalším stavbám naleznete na našich stránkách www.lepsibarrandov.cz.

 

Územní rozhodnutí (byť zatím jen nepravomocné) bylo vydáno v květnu 2016, pouhých několik dnů poté, co byla po dlouhé pracovní absenci pověřena vedením Stavebního úřadu opět Ing. Čechová. Podíváme-li se blíže na kvalitu vypořádání se s námitkami účastníků řízení ze strany Stavebního úřadu, nelze nenabýti dojmu, že s rozhodnutím se poněkud spěchalo. Nejzávažnějším nedostatkem vydaného územního rozhodnutí bylo umístění a řešení budovy C. Budova C převyšuje sousední dům Kaskády 2 o tři patra, tj. o 10 m!  Územní plán pro tuto plochu dále vyžaduje alespoň 40% komerčních prostor, což má svoji logiku, protože budova bude poblíž budoucí tramvajové zastávky. FINEP však navrhl čistě bytový dům s polozapuštěným parterem (přízemím) v podobě otevřených garážových stání obehnaných drátovinou. Z architektonického hlediska jde o neakceptovatelné řešení, které narušuje pokračování pěší zóny sídlištěm od Chaplinova náměstí, kdy namísto příjemné procházky mezi domy dojdete ke klecím se zaparkovanými auty.

Nejedná se bohužel o ojedinělý případ zneužití institutu „výjimečně přípustné stavby“. Developerům se vyplácí stavět byty, a tak obcházejí územní plán tím, že navrhují „výjimečně přípustné stavby“, které jim stavební úřad ochotně požehnává. Není bez zajímavosti, že na území Barrandova byla v posledních letech vydána pouze územní rozhodnutí na výjmečně přípustné stavby. Posledním příkladem takového rozhodnutí je např. kritizovaný projekt developera EKOSPOLu –„Výhledy Barrandov“. Dalším závažným problémem je nedostatek parkovacích míst. Stejně jako u předchozích obytných bloků vystavěných FINEPem Kaskády IV a V obchází FINEP vyhlášku tím, že navrhuje převážně jednopokojové byty s plochou 50-80 m2, pro které stačí ½ parkovacího stání na 1 byt. V bytech je však stavební příprava umožňující po kolaudaci jednoduchou úpravou změnit byt na 2+kk. Kdyby však Finep deklaroval byty 2+kk již v rámci územního řízení, musel by postavit 1 parkovací stání na 1 byt. Touto svojí taktikou, jíž obratně využívá díry v zákoně, si tak výrazně snižuje náklady na výstavbu (což je jeho cílem), avšak snižuje tak počet parkovacích míst na polovinu! Výsledkem je,  že po zabydlení Kaskád IV a V se zaplnila všechna doposud neobsazená parkovací místa v přilehlých ulicích. Projde-li tato podvodná taktika FINEPu i u Kaskád C, D, E, nebudou mít jejich budoucí obyvatelé večer kde zaparkovat.

Nejen tyto, ale i další chyby a nedostatky byly důvodem k projednání vydaného územního rozhodnutí Výborem územního rozvoje ( dále jen „VÚR“), jenž je poradním orgánem Rady MČ P-5. VÚR rozhodla, aby Městská část P-5, podala odvolání k Magistrátu hl. m. Prahy proti vydanému územnímu rozhodnutí.

Rada však na svém 24. zasedání na přímý zásah starosty MUDr. Klímy doporučení VÚR zamítla a odvolání nepodala. „Proč?“ ptá se uvědomělý občan. Jedním z argumentů byl dopis ředitele FINEPu, ve kterém developer starostu ujišťuje, že do budoucna nějaké komerční prostory postaví a že je vlastně obyvatelé zatím ani nepotřebují. I počet parkovacích stání je prý v souladu s platnou legislativou (o tom, že vůči platné legislativě uplatnil podvod, taktně pomlčel).  Druhým trumfem starosty bylo vyjádření Odboru územního rozvoje MČ P-5. Dokument je nepodepsaný, ať už však byl jeho autorem kdokoliv, s formulací textu si příliš hlavu nelámal. Polovinu vyjádření opsal z dopisu FINEPu a druhou polovinu z  územního rozhodnutí Ing. Čechové. Ani stopa po nějakém odborném názoru, který bychom od placeného odborníka čekali. Navíc se s rozhodnutím nečekalo až do závěrů již rozpracované územní studie, jak původně starosta sliboval.

Celá situace zavání nadstandardními vztahy mezi FINEPem a MUDr. Klímou. Kde se najednou vzal dopis ředitele FINEPu? Jak je možné, že Odbor územního rozvoje měl dopis FINEPu k dispozici a opsal z něho do svého vyjádření celé pasáže? Ať už je skutečnost jakákoliv, MUDr. Klíma ve funkci starosty umetl FINEPu cestu. Postup starosty vyvolal značnou nevoli a byl ze strany občanských sdružení interpelován. Bohužel starostova odpověď nepřinesla nic nového, spíše naopak. Starosta ve své odpovědi prokázal, že o situaci na Barrandově nic neví a jeho hlavním zdrojem informací tak zůstává FINEP.

Proti vydanému územnímu rozhodnutí jsme se odvolali. Spis nyní čeká na rozhodnutí Magistrátu. Předminulý týden jsme však získali informaci o tom, že FINEP doplňuje do spisu opakovaná souhlasná stanoviska k původním rozhodnutím dotčených orgánů, jichž se naše odvolání dotklo. Dále si FINEP zažádal o zúžení záměru. A o co chce FINEP svůj záměr zúžit? Jde o zmenšení počtu volných parkovacích míst o 4, která jsou proti vyhlášce navíc! To už je tedy jasná provokace. FINEP zcela vědomě podvádí všechny dotčené orgány, stávající i budoucí obyvatele Barrandova svojí deklarací bytů 1+kk(2+kk), díky které staví o téměř 50% méně parkovacích stání oproti vyhlášce, dle níž je záměr FINEPu posuzován (a to je stará vyhláška, která již dnes neplatí!), přesto mu v závěru touto podvodnou metodou vyjdou 4 místa navíc, tak má ještě tu drzost je z projektu odstranit!!!!

Jsme opravdu zvědaví, jak se k této jasné podvodné taktice postaví Magistrát. Jsou i úředníci a zastupitelé Magistrátu vazalem Finepu stejně jako starosta MČ P-5 MUDr. Klíma? Má FINEP i na Magistrátu „své jisté“ a má mezi radními své „bílé koně“?